Gnosjö kommun logotype

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd. Här hittar du information om tillstånd, regler och tillsyn inom olika områden.

Hitta snabbt

Brandfarlig vara

Kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor gäller både den som yrkesmässigt eller som privatperson hanterar brandfarliga varor.

Bygga nytt, ändra eller riva

Information till dig som planerar att bygga ut eller vidta andra åtgärder som exempelvis markarbeten.

Cisterner

Om du har cisterner för eldningsolja eller diesel ska de kontrolleras. Om en cistern ska installeras eller tas ut bruk behöver du anmäla det till oss.

Försäljning av folköl

Folköl har alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. För att du ska få sälja eller servera folköl krävs speciellt tillstånd.

Försäljning av receptfria läkemedel

Butiker kan sälja receptfria läkemedel, men det krävs en anmälan till Läkemedelsverket och till oss, eftersom vi gör kontroller.

Försäljning av tobak

Om du ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd och ska ha egenkontroll kring hur försäljningen går till.

Hygienlokaler

Vissa lokaler har stora krav på hygien. Tatuering, håltagning och massage är några. Vi ha tillsynsansvaret.

Köldmedier

Här finns reglerna för kontroll av läckage från kylaggregat, som innehåller köldmedier, för dig som har yrkesmässig verksamhet.

Lantbruk

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör tillsyn över miljöpåverkan från lantbruk, där människor eller miljö utsätts för olägenheter.

Livsmedel

Livsmedelsverksamhet och vattenanläggningar ska vara registrerade, så att vi kan utföra kontrollerna.

Lotteritillstånd

Om din förening ska genomföra ett lotteri till allmänheten ska du ansöka om lotteritillstånd.

Miljöfarlig verksamhet

Företag som hanterar kemikalier, lösningsmedel och andra miljöfarliga ämnen måste ha tillstånd för att bedriva verksamhet.

Sanering av PCB

PCB användes mellan 1956 och 1973, det är skadligt för såväl hälsa som miljö. Sanerat material hanteras som farligt avfall.

Serveringstillstånd

För att få servera drycker med alkohol krävs ett serveringstillstånd.

Sök dispens för transport

Om tunga, breda eller långa transporter behöver gå på vårt vägnät, ansöker du om tillstånd hos samhällsbyggnadsnämnden.

Tillverkning av material som har kontakt med livsmedel

Kontaktmaterialföretag ansvarar för att materialet och produkterna är lämpliga för livsmedel.

Torghandel

Det är gratis att ha torghandel i vår kommun. Du behöver tillstånd från oss och följa de lokala föreskrifterna.

Ventilationskontroll

För att inomhusmiljön ska vara god behöver ventilationen fungera bra. Därför behöver den kontrolleras.

Verksamhetskontroller

Vår samhällsbyggnadsförvaltning gör kontroller hos en rad olika verksamheter utifrån miljöbalken och livsmedelslagen.