1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Brandfarlig vara

Kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor gäller både den, som yrkesmässigt eller som privatperson, hanterar brandfarliga varor.

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Med explosiv vara avses explosiva ämnen, samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller pyroteknisk effekt.

Hantering av brandfarlig eller explosiv vara

Med hantering, menas alla sätt som en brandfarlig eller explosiv vara, kan hanteras på. De vanligaste sätten är användning, förvaring och förbrukning.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Lagen med tillhörande förordningar beskriver hur brandfarliga och explosiva varor ska hanteras och när tillstånd behövs. Även om du inte behöver tillstånd för din hantering, så ska hanteringen uppfylla kraven i lagar och förordningar. Exempelvis, finns det krav på hur brandfarliga varor får förvaras i flerbostadshus eller hur ammunition ska låsas in, eftersom den är stöldbegärlig.

Du kan läsa om vad som gäller vid hantering av brandfarliga och explosiva varor på msb.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Brandfarlig vara

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har handboken "Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor". I handboken hittar du en tabell över vilka mängder brandfarlig vara som kan hanteras utan att tillstånd behövs. Du hittar tabellen på sidan 9.

Apparater, som förbrukar brandfarlig vara, som till exempel gasol, ska alltid användas enligt de säkerhetsföreskrifter som följer med apparaten.

Explosiv vara

För explosiva varor behövs oftast tillstånd, med vissa undantag enligt föreskrift 2019:1 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är gaser som kan antändas i luft vid 20 graders temperatur och normalt atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan (biogas, naturgas), vätgas och acetylen.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är vätskor, som har en flampunkt, som inte överstiger 100 grader. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60 grader och vätskor med flampunkt mellan 60 och 100 grader. För gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 grader eller högre, gäller samma undantag från tillståndsplikt, som för brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 grader. Anledningen till detta är att de kan ha en flampunkt som varierar något.

Checklista innan ansökan

  • Kontrollera att du behöver tillstånd: Ta del av en tabell med vilka mängder brandfarlig vara som kan hanteras utan tillstånd i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok "Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor". Du hittar tabellen på sidan 9.
  • Bilagor: Se till att ha de bilagor som måste skickas med ansökan redo. Obligatoriska bilagor är riskutredning, situationsplan och ritningar. För öppen hantering av brandfarlig vara krävs dessutom en klassningsplan.
  • Föreståndare: Det måste finnas minst en föreståndare för hanteringen. I Räddningstjänstens dokument kan du läsa mer om föreståndarens ansvar och uppgifter.
  • Underskrift: Ansökan ska signeras av en firmatecknare eller behörigt ombud. Signering sker digitalt med bank-ID i slutet av ansökan.
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan