Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Ventilationskontroll

För att inomhusmiljön ska vara god behöver ventilationen fungera bra. Därför behöver den kontrolleras med jämna mellanrum.

En väl fungerande ventilation är viktig när det gäller inomhusmiljön. En otillräcklig ventilation kan orsaka dålig inomhusluft, vilket kan innebära att du känner dig trött och har svårt att koncentrera dig. Ventilationen är viktig för att föra bort föroreningar som alstras inomhus eller till exempel radon. Det kan även uppstå problem med fuktskador och mögel om ventilationen är otillräcklig.

På Folkhälsomyndighetens hemsida "Vägledning om ventilation" finns bland annat riktvärden för bostäder och förskolor och skolor.

Obligatorisk funktionskontroll

På vissa byggnader finns det krav på återkommande ventilationskontroll, OVK. Enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem ska byggnadens ägare se till att funktionskontrollen blir gjord. Dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukartiden.

Förordningen gäller bland annat för skolor, flerbostadshus, kontorsbyggnader och samlingslokaler. Kontrollen ska ske för att vara säker på att ventilationssystemet är rent och att byggnadens ventilation är tillräcklig. Kontrollen ska göras av en certifierad funktionskontrollant.

På Boverkets hemsida kan du hitta certifierade kontrollanter för ventilation.

Anmälan om olägenhet

Vi tar emot och handlägger klagomål för att undanröja olägenhet där människors hälsa och miljön är i fokus.

Enligt miljöbalken, 9 kapitlet 3 §, innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

Kontakta oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen om du behöver göra en anmälan kring olägenhet med ventilation.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan