Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Livsmedel

Driver du livsmedelsverksamhet ska den vara registrerad. Har du en vattenanläggning, som andra får sitt dricksvatten ifrån, ansvarar du för vattnets kvalitet. Din verksamhet eller anläggning ska vara anmäld hos oss, eftersom vi utför kontrollerna.

Registrering av företag

Du ska anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet hos oss om du startar en ny, eller tar över en befintlig verksamhet. Du får starta inom tio arbetsdagar efter att din anmälan har kommit till oss. Om du startar ditt företag utan anmälan tar vi ut en sanktionsavgift.

Övertagande eller flytt

Om du flyttar din livsmedelsverksamhet eller att den byter ägare, ska du meddela det till oss. Du behöver då göra en ny anmälan. Om du inte anmäler ägarbyte eller flytt, och detta inte har registrerats, tar vi ut en sanktionsavgift.

Blankett för livsmedelsverksamhet

Om du ska registrera ny verksamhet eller ändra fyller du i blanketten "Anmälan av livsmedelsverksamhet". Pdf, 346.8 kB.

Du skickar in blanketten till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Adressen hittar du i kontaktrutan högt upp på den här sidan.

Ska verksamheten läggas ner är det istället blanketten "Anmälan nedläggning eller uppehåll av livsmedelsverksamhet" som du behöver. Den blanketten behöver du be om genom att mejla samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du skickar in de ifyllda blanketterna till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan av dricksvattenanläggning

Den, som serverar eller förser andra med dricksvatten, ansvarar för att det är av god kvalitet. Dricksvattenföreskrifterna gäller för anläggningar, som i genomsnitt erbjuder minst 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten. Dessa vattenanläggningar är anmälningspliktiga till kommunen.

Dricksvatten, som erbjuds eller används, som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek. Detta gäller vatten och is som serveras inom verksamheten. Livsmedelsverksamheter, som inte använder kommunalt vatten, har eget ansvar att säkerställa att dricksvattnets kvalitet är god. Vattenverket behöver därför registreras separat. Ett vattenverk registreras, som ett eget ärende och blir därför eget objekt för tillsyn. Varje tillsynsobjekt har en egen avgift för tillsyn.

Blankett för dricksvattenanläggning

Beställ blankett via samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Ange att det är blanketten "Ny eller omregistrering av vattenverk" som du behöver.

Sanktionsavgift

Kontrollmyndigheter är skyldiga att besluta om och ta ut sanktionsavgifter i vissa angivna fall. Se 30 a § livsmedelslagen (2006:804) och 39 c-e §§ livsmedelsförordningen (2006:813).

Om en verksamhet startar utan att vara registrerad hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen kommer en sanktionsavgift utfärdas motsvarande 1 procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor.

Om verksamheten inte meddelar att en ny fysisk eller juridisk person har övertagit verksamheten, utfärdas sanktionsavgift på 0,5 procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Sanktionsavgift för regionala, statliga eller kommunala verksamheter är ett fast belopp på 40 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgifter ska inte ta hänsyn till varför överträdelsen uppstod. Beslutet är oberoende av om den har skett med avsikt, av oaktsamhet eller genom en olyckshändelse, eller om den kan anses som mindre allvarlig. Sanktionsavgiften kan enligt 30 b § livsmedelslagen (2006:804) vid enstaka fall prövas för att bedöma om sanktionsavgiften inte ska utfärdas.

Avgift för registrering och tillsyn

En avgift på en timme tas ut vid registrering av verksamheten. Den utgår ifrån kommunens timtaxa, som kommunfullmäktige har beslutat.

Vid registrering gör vi en riskklassning grundad på den information som finns i din anmälan. Riskklassningen utgår bland annat ifrån vilka livsmedel som kommer behandlas och hur stor verksamheten är. Riskklassningen utgår ifrån Livsmedelsverket, läs mer på deras webbplats. Utifrån riskklassningen och tillsynstimmarna för verksamheten bedöms årsavgiften efter kommunens timtaxa.

Timtaxa för tillsyn

Timtaxan talar om olika kostnader för olika moment inom anmälan och tillsyn. Vid registrering av en ny verksamhet tar vi ut en timmes taxa för registreringen. Denna avgift bekostar tiden för inläsning om ärendet, kontakter till verksamhet, samråd mellan handläggare och liknande. Efter att en riskklassificering har gjorts för verksamheten skickas meddelande om årsavgiften ut. I årsavgiften ingår tiden för förarbetet av kontrollerna, själva kontrollerna och efterarbetet.

Om det finns brister i verksamheten, som innebär att en extra offentlig kontroll har behövts, tillkommer en extra avgift. Kontrolltiden avrundas till varje påbörjad halvtimme. I den här avgiften ingår kostnad för förarbetet, utförande av kontrollerna och efterarbetet. Fakturering för extra kontroller sker separat.

Besök av livsmedelsinspektörerna

Alla livsmedelsverksamheter, från korvkiosker till storkök, får ibland besök av någon av våra inspektörer. Syftet med besöket kan variera, men de flesta följer en tydlig rutin och bygger på reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Offentlig livsmedelskontroll

Målet med livsmedelslagstiftningen och kontrollen är att boende och besökare i vår kommun ska kunna köpa eller bli serverade säker mat. Alla livsmedel ska vara korrekt märkta och hålla den kvalitet som utlovas.

Du, som bedriver en livsmedelsverksamhet, är ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar, uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen har till uppgift att kontrollera att du uppfyller de regler som finns i lagstiftningen.

Olika kontrollmetoder

Våra inspektörer genomför regelbundna kontroller enligt en kontrollplan. Du betalar en årlig kontrollavgift för dessa. De planerade kontrollerna kan ske i form av rutinkontroller, eller som projekt med fokus på ett eller flera områden.

I EU-förordning 2017/625 beskrivs hur den offentliga kontrollen ska gå till. Där står det att kontrollerna ska utföras i form av inspektioner, revisioner och/eller genom provtagning.

Inspektioner är oanmälda

Inspektioner är vanligen oanmälda och görs ofta inom ramen för den planerade kontrollen. Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen gör också inspektioner när någon anmäler en matförgiftning eller klagar på din verksamhet. Om vår inspektör finner att klagomålet är befogat, får du betala för den extra kontroll som görs.

Vid en inspektion får du eller din personal svara på frågor om vissa moment i hanteringen och delar av din verksamhet kontrolleras.

Revisioner anmäls ofta i förväg

Revisioner är alltid föranmälda och din verksamhet kontrolleras mer ingående. Därför bokar vår inspektör tid med dig som är företagsansvarig. Vid besöket får du berätta om din verksamhet. Du får visa runt i anläggningen och beskriva de rutiner, arbetssätt och de kontroller ni gör för att maten ska bli säker.

Den första kontrollen hos ett företag, som har blivit registrerat, sker ofta i form av en revision.

Inspektören kan ta prover

Vi kan även ta prover på livsmedel för att undersöka om de innehåller halter av ämnen eller mikroorganismer, som kan orsaka sjukdom. Vi tittar också på om märkningen stämmer med innehållet. Vi kan också ta prover när klagomål eller misstänkta matförgiftningar behöver utredas.

Ibland genomför vi på förvaltningen provtagningsprojekt. Syftet kan vara att undersöka kvaliteten hos ett speciellt livsmedel.

Vid kontrollerna följer vi de råd som finns i Livsmedelsverkets vägledningar om offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar.

Dina skyldigheter vid kontrollen

Du, som bedriver en livsmedelsverksamhet, är skyldig att låta våra inspektörer komma in i din anläggning för att göra de kontroller och ta de prover som behövs. Du måste lämna de uppgifter och de handlingar som är nödvändiga för att genomföra kontrollen.

Resultat från kontrollen är offentliga

Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen är skyldiga att lämna ut resultat av kontrollen till den som vill ta del av informationen. Det går att begära ut den som en offentlig handling.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan