Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Miljöfarlig verksamhet

Företag, som hanterar kemikalier, lösningsmedel och andra miljöfarliga ämnen, måste ha tillstånd för att bedriva verksamhet.

De flesta företag påverkar vår miljö eller hälsa på något sätt. Många företag, som exempelvis verkstäder, fordonstvättar, tryckerier, lackeringsverkstäder och andra, som använder mycket lösningsmedel, är anmälnings- eller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.

I miljöprövningsförordningen (2013:251 kan du se om ditt företag klassas som A-, B- eller C-verksamhet.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

För att få driva vissa större miljöfarliga verksamheter, A- och B-anläggningar, krävs tillstånd. Du, som ska driva verksamheten, behöver söka tillstånd innan du startar. För A-verksamhet söker du tillstånd hos miljödomstolen. För B-verksamhet söker du hos länsstyrelsen.

Plikt att anmäla miljöfarlig verksamhet

Du ska anmäla C-verksamheter skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Om verksamheten ändras på ett sätt, som är av betydelse från miljösynpunkt ska detta anmälas sex veckor innan ändringen genomförs.

Du, som driver en miljöfarlig verksamhet, är skyldig enligt miljöbalken att ha kontroll på den egna verksamheten.

Beställ blankett för anmälan

Beställ blankett via samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Ange att det är blanketten "Anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd" som du behöver.

Information om farlig verksamhet

All kemikaliehantering är förenad med risker. För att förebygga och begränsa följderna vi eventuella allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit ett regelverk, som kallas Seveso-direktivet. Sevesolagstiftningen reglerar både företagens och kommunernas skyldigheter. I lagen (1999:381) finns åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kommunen ska ha upprättat en plan, som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats, om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamhetens risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar. I Gnosjö kommun finns två verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Det är Schlötter Svenska AB och Borrebo bergtäkt.

Schlötter Svenska AB

Verksamheten finns på Håkanstorpsvägen 1 på Nyhems industriområde i Hillerstorp med fastighetsbeteckning Österskog 1:50. Schlötter Svenska AB har en byggnad för mellanlagring, omtappning, tillverkning, lagring och distribution av kemikalier som används inom ytbehandlingsindustrin.

Företaget kan lagra upp till 50 ton kromtrioxid och upp till 100 ton övriga ämnen med faroklassificering akut giftiga, eller CMR-ämnen, så tillhör verksamheten den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. CMR-ämnen är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska ämnen.

Verksamheten omfattas av lagen, 1999:381, om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Schlötter Svenska AB är skyldig att vidta förebyggande åtgärder och är skyldig att kontakta räddningstjänsten i samband med allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamheten hanterar metallsalter och frätande ämnen, som svavelsyra och natriumhydroxid. Samtliga kemikalier lastas och lossas i behållare upp till 1 kubikmeter av lastbil vid företaget.

Vid olycka

Anläggningen är byggd så att utsläpp av kemikalier eller släckvatten vid en brand, kan samlas upp inom byggnaden. Om en större olycka inträffar tar räddningstjänsten tillsammans med Schlötter beslut om eventuell utrymning och varning till allmänheten. Närboende bör vid en eventuell olycka gå inomhus, stänga alla fönster och dörrar samt eventuell ventilation.

Tillsynsbesök

Senaste tillsynsbesök enligt Sevesolagstiftningen genomfördes av länsstyrelsen under 2021.

Den, som vill ha mer information om tillsynsbesöken, kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-22 36 000 , jonkoping@lansstyrelsen.se.

För mer information om verksamheten, kontakta Schlötter, 0370-37 50 80.
Läs mer på Schlötters webbplats.

Myndigheten för skydd och beredskap, MSB är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen. Läs mer om direktivet och lagstiftningen på MSBs webbplats.

Varnings- och informationssystem

Allmänheten kan varnas via Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig.

Borrebo bergtäkt

Bergtäkten drivs av Sandahls Entreprenad AB på fastigheten Borrebo 1:1 utanför Gnosjö. Täkten ligger cirka 4,5 km sydsydost om Gnosjö samhälle, cirka 150 meter öster om väg 623.

Verksamheten består av sprängning, krossning och skiktning av berg. Sprängningar sker några gånger per år, vilka föregås av informationsutskick till de närmast berörda fastigheterna. Själva sprängmedlet lagras inte på plats. Alla komponenter levereras till platsen på dagen för sprängning.

På grund av att företaget vid enstaka tillfällen har möjlighet att hantera över 10 ton sprängmedel, så tillhör verksamheten den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas av lagen, 1999:381, om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Utövaren är skyldig att vidta förebyggande åtgärder inom verksamhetens område och är även skyldig att kontakta räddningstjänsten i samband med allvarliga kemikalieolyckor.

Vid olycka

Om ett tillbud eller en olycka inträffar som berör sprängmedlet, så är företagets rutin att räddningstjänsten ska larmas via SOS Alarm 112. Allmänheten ska invänta räddningstjänsten och hålla sig borta från täkten.

Tillsynsbesök

Länsstyrelsen gör tillsyn minst vart tredje år.

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010-22 36 000, jonkoping@lansstyrelsen.se.

För mer information om verksamheten, kontakta Sandahls Entreprenad AB eller besök deras webbplats.

Varnings- och informationssystem

Innan sprängning informeras de som bor nära. Samma dag utryms området. Vakter placeras ut för att förhindra att obehöriga tar sig in. Tre minuter före sprängning varnar man med pulserande ljudsignaler. När den är avslutad, ljuder en fast signal.

Allmänheten kan varnas via Viktigt meddelande till allmänheten, via radio och TV om en olycka inträffar. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig.

Miljöskydd och kemikalier

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför regelbunden tillsyn av industrier och andra verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljö. Vi är skyldiga att göra tillsyn för att se till att verksamheter efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter.

Ansvaret för brister och åtgärder ligger alltid på verksamhetsutövaren. Vår tillsyn syftar till att skydda och förbättra vår yttre miljö mot påverkan från bland annat luft- och vattenföroreningar, buller och avfall.

Vi tar ut en avgift för tillsynen enligt miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan