Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen
tof@gnosjo.se

Torghandel

Vi vår kommun kostar det inget att bedriva torghandel. Men du behöver först söka tillstånd från oss och följa de lokala ordningsföreskrifterna.

Marknadsplatserna delas ut till torghandlarna i den ordning de kommer till platsen. Om det är ont om antal platser tilldelas varje torghandlare enbart varsin plats. När en torghandlare har möjlighet att få flera platser, kommer de ligga intill varandra.

Plats för torghandel

  • Banktorget i Gnosjö, mellan missionskyrkan och före detta SEB.
  • Parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan i Hillerstorp.

Tid för torghandel

  • Torsdag till fredag, 8.00 - 20.00
  • Lördagar, 8.00 - 14.00

Lokala ordningsföreskrifter

Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga marknadsplatser De beslutas av kommunstyrelsen.

Fördelning av marknadsplatser

De tillfälliga marknadsplatserna delas ut till torghandlarna i den ordning de kommer till försäljningsplatsen, eller genom lottning när det anses lämpligare. Om det är ont om platser tilldelas varje torghandlare varsin plats. När en torghandlare har möjlighet att få flera platser, kommer de ligga intill varandra. Du får inte överlåta din plats till någon annan. Om du har en fast plats och inte kommer vid försäljningstidens början eller gjort anmälan till torgtillsyningsmannen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har kommunstyrelsen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig marknadsplats.

Tider för försäljning

Du får tidigast 15 minuter före fastställd försäljningstids börja lägga upp dina varor eller redskap på marknadsplatsen. Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut. På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger, får kommunstyrelsen besluta att försäljning ske vid andra tider eller helt ställas in.

Torghandlarens upplysningsskyldighet

Du som har en marknadsplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning,
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om ditt namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

Sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar av bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807).

Placering av varor, redskap och fordon

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller
mellan marknadsplatserna. Under försäljningstid får inte torghandlarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på försäljningsplatsen krävs kommunstyrelsens tillstånd.

Renhållning och avfall

Du är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp. Skräpet och avfallet ska föras bort och källsorteras. Du som har använt torgplatsen ska se till att det hålls rent och snyggt.

Avgift

För användning av allmän marknadsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en ordningsföreskrift kan
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan