Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen
tof@gnosjo.se

Torghandel

I vår kommun kostar det inget att bedriva torghandel. Men du behöver först söka tillstånd från oss och följa de lokala ordningsföreskrifterna.

Marknadsplatserna delas ut till torghandlarna i den ordning man kommer till platsen. Om det är ont om platser får varje torghandlare endast en plats. När det finns gott om platser, kan en torghandlare få flera intill varandra.

Plats för torghandel

  • Banktorget i Gnosjö, mellan Missionskyrkan och före detta SEB.
  • Parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan i Hillerstorp.

Tid för torghandel

  • Torsdag till fredag, klockan 8.00 - 20.00
  • Lördagar, klockan 8.00 - 14.00

Lokala ordningsföreskrifter

Syftet med föreskrifterna är att de ska upprätthålla allmän ordning.

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga marknadsplatser, som beslutas av kommunstyrelsen.

Fördelning av marknadsplatser

De tillfälliga marknadsplatserna delas ut till torghandlarna i den ordning man kommer till försäljningsplatsen, eller genom lottning om det passar bättre.

Om det är ont om platser tilldelas varje torghandlare varsin plats. När en torghandlare har möjlighet att få flera platser, kommer de att ligga intill varandra. Man får inte överlåta sin plats till någon annan.

Om du har fått en plats tilldelad och inte kommer vid försäljningstidens början eller inte gjort anmälan till torgtillsyningsmannen om att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har kommunstyrelsen rätt att låta någon annan använda den som tillfällig marknadsplats.

Tider för försäljning

Du får börja lägga upp dina varor 15 minuter före försäljningstidens början på marknadsplatsen. Varor och redskap ska vara borttagna senast en timme efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger, får kommunstyrelsen besluta att försäljning ska ske vid andra tider eller helt ställas in.

Torghandlarens upplysningsskyldighet

Du, som har en marknadsplats, är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning, skyldig att ha en väl synlig skylt eller på något annat sätt lämna upplysning om ditt namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

Sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar av bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807).

Placering av varor, redskap och fordon

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan marknadsplatserna. Under försäljningstid får inte torghandlarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på försäljningsplatsen krävs kommunstyrelsens tillstånd.

Renhållning och avfall

Du är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp. Skräpet och avfallet ska föras bort och källsorteras. Du som har använt torgplatsen ska se till att det är rent och snyggt.

Avgift

För användning av allmän marknadsplats har kommunen rätt att ta ut avgift som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

Den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en ordningsföreskrift, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan