Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Administratör
barnomsorg@edu.gnosjo.se

Kontaktuppgifter till fritidshem finns under respektive skola.

Fritidshem

Fritidshemsplats erbjuds den del av dagen då eleverna inte går i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola samt under lov. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Söka fritidshemsplats

Ansökan till fritidshem görs på vår e-tjänst. I e-tjänsten finns information om hur ansökan registreras. Vårdnadshavare som är föräldraledig, arbetslös eller pensionär har inte rätt till fritidshemsplats för sitt barn.

Placering på fritidshem sker tidigast två veckor efter ansökningsdatum.

Besked om plats i fritidshem

Under våren får vårdnadshavare till barn som börjar förskoleklass, kommande hösttermin, ett brev med instruktioner om hur ansökan till fritidshem går till.

Barnet har rätt till fritidshem före och efter skoldagen om vårdnadshavare arbetar eller studerar. Du ansöker om fritidshemsplats i samband med utskick om skolplacering eller genom våra e-tjänster.

Om barnet har förskoleplats kan den vid önskemål avslutas och övergå till fritidshemsplats den 1 augusti. Om vårdnadshavare säger upp förskoleplatsen erbjuds plats på fritidshem först när skolan börjar.

Uppsägning av plats

Finns inte behovet av fritidshemsplats längre ska platsen sägas upp via e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader och avgift tas ut under uppsägningstiden.

För lovplats på fritidshem är uppsägningstiden fyra månader, även under dessa månader tas avgift ut.

Placeringstid

Barnet får vara på fritidshem när vårdnadshavare arbetar, inklusive tid för sömn före och efter nattarbete, eller studerar. Tiden bestäms efter den vårdnadshavare som har kortast arbetsdag och det är vårdnadshavarens tider som avgör placeringstid.

Rektor kan begära intyg från arbetsgivare eller utbildningssamordnare för att kontrollera rätt till plats i fritidshem och placeringstid.

Vårdnadshavare måste lämna schema och kontaktuppgifter

Schema ska lämnas i samband med att eleven får en plats på fritidshem. Vårdnadshavare ska även i god tid informera om, och lämna ändringar av, schema. Vid sena ändringar finns ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnet. Detta gäller särskilt inför lov och sommarledighet. Har du inte lämnat in tider kan du inte räkna med att lämna ditt barn på fritidshemmet.

Om något händer med barnet under tiden då det befinner sig på fritidshemmet behöver vi ha kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

Nya scheman, tillfälliga scheman, schemaändringar och kontaktuppgifter lämnas via appen IST Home Skola.

Appen IST Home Skola

I appen IST Home Skola kan du som vårdnadshavare lämna och ändra schema, ange kontaktuppgifter och meddela om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om appen IST Home Skola.

När barn får ett syskon och vårdnadshavare är föräldraledig

Vid föräldraledighet upphör rätten till fritidshemsplats. Uppsägningstiden är två månader. Samma regler gäller vid adoption.

Undantag kan göras om barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver fritidshem.

När vårdnadshavare blir arbetslös

Är du arbetslös har barnet inte rätt till en fritidshemsplats, om inte barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. I sådant fall lämnas en ansökan om utökad tid av särskilda skäl in till rektor. Vårdnadshavare som har behov av fritidshemsplacering för sitt barn på grund av arbetsmarknadsinsatser kan ansöka om plats. Behovet ska intygas.

När vårdnadshavare är sjukskriven

Barn till vårdnadshavare som är sjukskriven längre tid än två veckor har inte rätt till fritidshem. Finns behov av tid ska ansökan om utökad tid lämnas till rektor och styrkas genom ett läkarintyg.

När syskon är sjuka

Vid syskons sjukdom har barnet inte rätt till att vara på fritidshemmet. I undantagsfall kan barnet dock lämnas på fritidshemmet. Då krävs läkarintyg.

Barns rätt till sammanhängande ledighet från fritidshem

Alla barn har rätt till en sammanhängande ledighet. Barnkonventionens artikel 31 säger att alla barn har rätt till vila, lek och rekreation. Vi rekommenderar att barn har minst fyra veckors sammanhängande ledighet från fritidshemmet. Vårdnadshavare har inte rätt att nyttja fritidshemmet på sin semester.

Stängningsdagar

Fritidshemmet håller stängt för kvalitetsarbete tre dagar per år. Senast två månader före stängningsdag ska vårdnadshavare informeras.

Här hittar du mer information om stängningsdagar på fritidshem.

Avgifter och regler

För barn som är placerade på fritidshem betalar du en månadsavgift 12 månader per år. Det vill säga även under semester och annan ledighet. Avgiften för ditt barns placering beräknas utifrån hemmets inkomster. Du anger själv hemmets inkomster via vår e-tjänst.

På sidan "Avgifter för förskola och fritidshem" finns mer information om avgiften, hur den beräknas och vad avgiftskontrollen innebär.

Starta fristående verksamhet

Du som vill starta fristående verksamhet inom förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg behöver skicka in en ansökan till oss. På sidan "Starta fristående verksamhet" kan du läsa mer om vilka krav som ställs.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan