Gnosjö kommun logotype

Avgifter för förskola och fritidshem

För barn som är placerade på förskola eller fritidshem betalar du en månadsavgift tolv månader per år. Det vill säga även under semester och annan ledighet. Avgiften för ditt barns placering beräknas utifrån hemmets inkomster. Du anger själv hemmets inkomster via vår e-tjänst.

Hur avgiften beräknas

Avgiften baseras på familjens gemensamma bruttoinkomst per år. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 56 250 kronor per månad. Avgiften för placeringen påverkas av hur många timmar barnet är schemalagt och hur gammalt barnet är.

Avgiften är upplagd som ett abonnemang på tolv månader, vilket innebär att du betalar även om barnet inte är närvarande.

Anmäl ändrad inkomst

Vårdnadshavare är skyldig att lämna inkomstuppgift och ska anmäla ändrad inkomst och familjebild så snart som möjligt. Om inkomstuppgift inte lämnats debiteras högsta avgift.

En retroaktiv avgiftskontroll görs varje år, där inkomstuppgifter som lämnats jämförs med taxerad inkomst enligt Skatteverkets register.

Du ändrar din inkomst genom att logga in i e-tjänsten.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorgen.
 • När hushållets inkomst ändras.
 • När hushållets sammansättning ändras, till exempel vid separation eller nytt samboende.
 • Efter begäran från kommunen.

Detta räknas som inkomst

 • Lön före skatt och andra skattepliktiga ersättningar i anslutning till anställning
 • Aktivitetsstöd
 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsskadeersättning
 • Familjebidrag, familjepenning
 • Familjehemsersättning, arvodesdel
 • Livränta
 • Pensionsförmåner
 • Sjuk- och föräldrapenning
 • Sjukbidrag
 • Vårdbidrag barn, skattepliktig del

Detta räknas inte som inkomst

 • Barnbidrag
 • Barnpension
 • Bostadsbidrag
 • Kommunalt bostadsstöd till handikappade
 • Studiemedel via CSN
 • Försörjningsstöd
 • Underhållsstöd
 • Etableringsstöd

Avgiftsnivåer från och med 1 januari 2024

Det yngsta placerade barnet räknas som det första barnet vid beräkning av avgift.

Barn 1: 2,25 % av inkomsten, högst 1 266 kronor per månad

Barn 2: 1,5 % av inkomsten, högst 844 kronor per månad

Barn 3: 0,75 % av inkomsten, högst 422 kronor per månad

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Barn 1: 3 % av inkomsten, högst 1 688 kronor per månad

Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 1 125 kronor per månad

Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 563 kronor per månad

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Barn 1: 1,74 % av inkomsten, högst 979 kronor per månad

Barn 2: 1,16 % av inkomsten, högst 653 kronor per månad

Barn 3: 0,58 % av inkomsten, högst 326 kronor per månad

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Barn 1: 2,32 % av inkomsten, högst 1 305 kronor per månad

Barn 2: 1,55 % av inkomsten, högst 872 kronor per månad

Barn 3: 0,77 % av inkomsten, högst 433 kronor per månad

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Barn 1: 2 % av inkomsten, högst 1 125 kronor per månad

Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 563 kronor per månad

Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 563 kronor per månad

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Barn 1: 1 % av inkomsten, högst 563 kronor per månad

Barn 2: 0,5 % av inkomsten, högst 281 kronor per månad

Barn 3: 0,5 % av inkomsten, högst 281 kronor per månad

Barn 4: Ingen avgift tas ut

*Allmän förskola 3–5 år är avgiftsfri från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Avgiftsfri allmän förskola gäller enbart de schematider förskolan tillhandahåller. Läs mer på sidan om allmän förskola.

**Lovplats gäller endast under lov- och kompetensutvecklingsdagar. Abonnemanget för lovplats är minst fyra månader.

Avgiftskontroll

Vi strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför gör vi årligen en avgiftskontroll.

Det är mycket viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen. Du kan läsa mer på sidan "Avgiftskontroll".

Regler

Hushållets gemensamma inkomst

Avgiften beräknas på hushållets gemensamma bruttoinkomst, det vill säga före skatt. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar ska också jämställas personer som lever i ett samkönat förhållande och är folkbokförda på samma adress. Inkomst över 56 250 kronor per månad ger för närvarande inte en högre avgift.

Fast månadsavgift

Avgiften är en fast månadsavgift, abonnemangsavgift, som tas ut tolv månader per år. Avgiften reduceras inte av eventuell frånvaro. Avgiftsbefrielse kan beviljas vid längre sjukfrånvaro för barnet, det vill säga överstigande 30 dagar i följd. Detta prövas av kultur- och utbildningsutskottet.

Uppsägningstid

Avgift debiteras från och med den dag barnet börjar sin inskolning. Vårdnadshavarnas uppsägningstid är två månader. Uppsägningstiden för lovplats är fyra månader. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Uppsägning görs via e-tjänsten.

Avstängning

Kultur- och utbildningsutskottet har rätt att stänga av barnet från fortsatt placering om avgift inte betalas senast en månad efter debitering.

Placeringstid

Vårdnadshavarnas arbets- eller studietider, restider samt tid för lämning och hämtning ligger till grund för barnets schema. När barnets placeringstid förändras ska förskolan meddelas via appen IST Home Skola. Anmälan om minskad eller ökad tid ska göras omgående, dock senast två veckor i förväg. Förskolor och fritidshem har öppet utifrån barnens placeringsbehov, dock tidigast klockan 06.00 och längst till 18.30.

Växelvis boende

Om barnen bor växelvis ska vårdnadshavarna ha var sin faktura baserad på respektive hushålls inkomster. Den sammanlagda avgiften för platsen ska inte överstiga maxtaxan. Bor barnet växelvis har barnet rätt till placering utifrån respektive vårdnadshavares tillsynsbehov.

Stängt för kvalitetsarbete

Förskola och fritidshem stänger tre dagar per termin för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Detta medför ingen reducering av avgiften. Stängning meddelas minst två månader i förväg. Här hittar du mer information om stängningsdagar.

Övergång mellan förskola och fritidshem

Sexåringar som övergår till fritidshem debiteras för plats i förskola till och med 31 juli om inte uppsägning av plats skett tidigare. Avgift för fritidshem debiteras från och med 1 augusti. För uppsägning under sommaren gäller att ny placering påbörjas tidigast när skolan börjar.

Tillsyn utöver förskoleklass och skola

Förskoleklass och skola är avgiftsfri. Finns det behov av tillsyn utöver förskoleklass och skola, är denna avgiftsbelagd enligt taxan för skolbarnsomsorg.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan