Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Planarkitekter
Elias Bengtsson
0370-33 10 69

Ylva Folkeson
0370-33 10 42

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Blankett

Ansökningsblankett för planärenden Pdf, 602.2 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utgångspunkten för planeringen är människors fysiska och sociala behov. Vi tittar på samhällets hushållning med naturmiljöns resurser och de kulturella och estetiska värdena i vår bebyggelsemiljö.

Planeringsprojekten utförs på olika nivåer, alltifrån det lilla kvarteret och upp till både regional, nationell och till och med internationell nivå.

I vår kommun är det kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen.

Kommunen tar fram detaljplaner

I Plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns.

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål som området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Detaljplanens innehåll

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan