Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Planarkitekter
Elias Bengtsson
0370-33 10 69

Ylva Folkeson
0370-33 10 42

Planprocessen

På den här sidan redovisas hur processen ser ut när vi tar fram en detaljplan. Det är flera steg från det att en ansökan har kommit in.

Blankett

Ansökningsblankett för planärenden. Pdf, 602.2 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

1. Ansökan om ny detaljplan

Den som vill att kommunen ska ta fram en detaljplan för ett visst område skickar en förfrågan till kommunen. Förfrågan kan komma från markägare, exploatörer, förvaltningar, nämnder, kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden samråder om förfrågan med kommunstyrelsen i en så kallad plangrupp. Kommunen beslutar om de kommer att inleda ett detaljplanearbete eller inte.

2. Kommunen tar fram planförslag

I det initiala arbetet med att ta fram en detaljplan ingår att ta fram en eller flera kartor över området för att visa den framtida utvecklingen. Om det behövs för att underlätta planarbetet kan kommunen börja planarbetet med ett så kallat program. I programmet sätter kommunen upp utgångspunkter och mål för detaljplanen.

3. Samråd

När kommunen har tagit fram ett planförslag anordnas i vissa fall ett samrådsmöte där information ges om detaljplaneförslaget. Fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detta kallas samråd och är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

4. Samrådsredogörelse

Efter att samrådsskedet är över sammanställs och besvaras de synpunkter som framkommit i en samrådsredogörelse.

5. Granskning

Om det under samrådet kommit in några synpunkter genomförs ändringar i planhandlingarna. Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. Planen ställs ut i minst två veckor. Annonsering sker i dagspressen minst en vecka i förväg.

6. Antagande

Efter granskningen godkännes detaljplanen av samhällsbyggnadsnämnden.

7. Överklagande

Kommunens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Växjö. Du kan bara överklaga planen om du är berörd och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen.

8. Laga kraft

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut vinner planen laga kraft efter tre veckor.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan