Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Teknik- och fritidsförvaltningen
tof@gnosjo.se

Gräva och schakta

När du vill gräva eller schakta i kommunal mark, gator eller annan allmän platsmark måste du ha grävtillsånd från kommunens tekniska avdelning.

Det viktigt att veta var ledningar finns innan man börjar gräva oavsett vem som äger marken. Man skall därför alltid först göra en förfrågan hos Ledningskollen.

Om marken är kommunal eller allmän platsmark måste du ha fått grävtillsånd av oss innan arbetet får påbörjas. Kommer arbetet påverka trafiken på något sätt ska en trafikanordningsplan, TA-plan, upprättas.

Grävtillstånd debiterat till av kommunfullmäktinge beslutad taxa.

Ansökan via Ledningskollen

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen, PTS, och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket. Den använder du för att ta reda på var ledningar och annan infrastruktur finns.

När du gör en förfrågan i Ledningskollen som berör kommunens intresseområden startar samtidigt ett ärende i vårt system för ansökan om grävtillstånd. Du kommer att bli kontaktad av en handläggare.

Gå in på ledningskollen.se för att skapa ett ärende.

Ansökan direkt

Det finns också möjlighet att ansöka om grävtillstånd utan att gå via Ledningskollen. Att göra en sådan ansökan kräver att man har ett användarkonto.

Anvisningar

Ladda ner "Bestämmelse för schaktningsarbeten i allmän platsmark". Pdf, 137.6 kB.

Ansökan

Vid schaktningsarbeten i kommunalt ägd allmän platsmark krävs att en ansökan skickas in till och godkänns av Gnosjö kommun.

Trafikreglering

Arbeten som berör trafiken och där det krävs trafikåtgärder som till exempel enkelriktning, avstängning av gata, eller parkeringsförbud kräver en tillåten trafikanordningsplan. Denna lämnas in samtidigt som ansökan för schakttillstånd.

Ansvar

Den sökande ansvarar för att anvisningarna i ”Bestämmelserför schaktningsarbeten i allmän platsmark” följs.

Sökanden ansvarar även för kostnader som uppkommer i samband med bristfälliga eller försummade åtgärder som leder till skadestånd eller annan ersättning.

Akut arbete

Vid skador på ledningar eller andra jämförbara anordningar, där akut behov av arbete i allmän platsmark finns, kan arbetet påbörjas omgående. Anmälan av att ett arbete som har påbörjas rapporteras så snart tillfället ges.

Syn av arbetsplats

Förutom bitumenösa beläggningsarbeten ansvarar den sökande för all återställning. Eftersom de bitumenösa beläggningsarbetena utförs med Gnosjö kommuns ansvar bör en gemensam syn utföras innan något arbete påbörjas.

Om den sökande inte kallar till en gemensam syn har Gnosjö kommun tolkningsföreträde när det gäller att bedöma gatans ursprungliga skick.

Utförande

Den sökande ansvarar för att inga fixpunkter, tomtrör, eller andra viktiga föremål förstörs eller flyttas.

Schaktningsarbeten ska utföras på ett sätt som inte skadar eller drabbar övrig trafik på gatan. Arbetet får inte heller försämra vattenavledningen på gatan under tiden arbetet fortlöper.

Beläggning på gång- och cykelvägar och gångbanor ska alltid återställas i hela sin bredd. Återfyllnadsarbetet ska utföras enligt följande koder i AMA Anläggning 17:

C: Terrassering, pålning, markförstärkning i mark med mera.

CEB.1112: Fyllning kategori B med sprängsten för väg, plan och dylikt.

CEB.1122: Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan och dylikt.

CEC.4111: Resterande fyllning för va-ledning.

CEC.412: Resterande fyllning för värmeledning och dylikt.

Överbyggnadsarbetet skall utföras enligt följande koder i AMA Anläggning 17:

D: Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar med mera.

DCB.212: Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor med mera.

DCB.312: Obundet bärlager kategori B till belagda ytor.

DCB.412: Slitlager av grus kategori B.

Återfyllning utförs upp till terrassyta för vägöverbyggnaden. Oavsett tidigare förhållande gäller följande överbyggnadstjocklekar för gator/vägar och gång- och cykelvägar/gångbanor. Överbyggnadstjocklek = Förstärkningslager + bärlager

Vägtyp Gator och vägar

Överbyggnadstjocklek: 500 millimeter

Förstärkningslager: 350 millimeter

Bärlager: 150 millimeter

Vägtyp GC-vägar och gångbanor

Överbyggnadstjocklek: 300 millimeter

Förstärkningslager: 150 millimeter

Bärlager: 150 millimeter

Kallasfalt

Under perioden 15 november till 15 mars ska grävarbeten återställas med kallasfalt innan de färdigrapporteras.

Renhållning

Sökande ansvarar för fortlöpande renhållning av gatan under hela arbetets tid. Är renhållningen inte godtycklig eller alls genomförd har Gnosjö kommun rätten att rengöra gatan på sökandes bekostnad.

Snöröjning och sandning

Sökanden ansvarar för snöröjning och sandning på provisorisk förbifart för gång- och cykeltrafik i anslutning till arbetsplatsen.

Beläggning

Beläggning utförs av Gnosjö kommun. Arbetet utförs på den sökandes bekostnad enligt avtalspris + 50% påslag.

Grönområde

Innan schaktning nära träd ska parkenheten kontaktas.

Skulle det påstötas rötter grövre än 10 centimeter i diameter ska dessa sågas till ett nytt rent snitt, det vill säga inte slitas av. Ta kontakt med parkenheten om ni stöter på större rötter så kan de vara behjälpliga med att utföra beskärningen.

Träd ska skyddas från körskador och i vissa fall kan det behövas skydd runt träden och dess rotsystem.

Grusunderhåll

Den sökande ansvarar för grusunderhållet tills två veckor efter slutrapportering har skickats in.

Avvikelser

I de fallen där den sökande avviker från avtalsföreskrifterna har Gnosjö kommun rätten att åtgärda det felaktigt utförda arbetet på den sökandes bekostnad.

Upplag

Den sökande får själv ordna upplagsplatser för massor, kantsten med mera. Schaktmassor bör i regel bortföras. Massor får endast uppläggas i anslutning till arbetsplatsen om det är möjligt med hänsyn till trafik och allmän trevnad.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan