Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Planarkitekter
Elias Bengtsson
0370-33 10 69

Ylva Folkeson
0370-33 10 42

Så kan du påverka

Vi har ansvar för att planlägga användningen av mark- och vattenområden. Planeringen syftar till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Hur kan du påverka?

När översiktsplanen uppdateras ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

När detaljplaner upprättas kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget, lämna synpunkter under samrådstiden.

Översiktsplan

Planering av kommunens mark- och vattenområden görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan och detaljplaner.

Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan för hela kommunen eller för en del av kommunen. En översiktsplan redovisar allmänna intressen och den är inte bindande.

Detaljplan

Hur mark- och vattenområden ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, industri, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller med områdesbestämmelser. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra och planen blir juridiskt bindande.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan