Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Planarkitekter
Elias Bengtsson
0370-33 10 69

Ylva Folkeson
0370-33 10 42

Översiktsplan

Översiktsplanen visar i stora drag kommunens syn på hur mark och vatten kan användas på lång sikt. Den visar också hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Aktuell översiktsplan, antagen i juni 2015. Pdf, 23.2 MB.

Med hjälp av översiktsplanen ges en samlad bild av riksintressena i vår kommun. Exempel på riksintressen är natur- och kulturvärden och intressanta friluftsområden.

Så fungerar en översiktsplan

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för kommunen utan endast vägledande. Den fungerar som ett underlag för fortsatt planering och är vägledande vid kommuner och statliga myndigheters prövning av enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshushållning.

Arbete pågår med ny översiktsplan

Det pågår ett arbete med att ta fram ny översiktsplan för Gnosjö kommun. Hör gärna av dig till Samhällsbyggnadsförvaltningens översiktsplanerare om du har åsikter om den framtida utvecklingen i din ort och/eller i kommunen i stort.

Planeringsstrategi, antagen i februari 2023. Pdf, 381.5 kB.

Fördjupad översiktsplan

För att reglera markanvändningen för ett begränsat område kan en fördjupad översiktsplan upprättas. Fördjupningar ger kommunen beredskap att möta olika utvecklingsförlopp i framtiden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, är en tematisk fördjupning av översiktsplanen. Syftet är att peka ut områden i attraktiva lägen intill sjöar som är möjliga att exploatera utan negativ inverkan på naturvärden, kulturvärden och friluftsvärden.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan