Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Mät- och kartingenjör
Anna-Lena Stensson
0370-33 10 61
anna-lena.stensson@gnosjo.se

Bygglovshandläggare

Ingela Hilding
0370-33 10 18

Antigona Jashari
0370-33 10 40

Cornelia Johansson
0370-33 10 46

Utstakning och lägeskontroll

Om det blir fel i läge kan det vara kostsamt, därför behövs en kontroll innan man börjar bygga.

En nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning måste uppföras exakt på den plats som anges i bygglovet. Fel i plan- eller höjdläge kan leda till stora kostnader för att rättas till och skadeståndsanspråk från berörda.

Det är samhällsbyggnadsnämnden, utifrån Plan- och bygglagen, PBL, som avgör om det finns behov av utstakning och lägeskontroll för byggåtgärden. Om utstakning krävs framgår det i bygglovsbeslutet. Om lägeskontroll behövs framgår det som en kontrollpunkt i kontrollplanen.

Utstakning och lägeskontroll utförs av kommunens mätningsingenjör eller av annan sakkunnig med "grundläggande mätningsteknisk färdighet", som har blivit godkänd av kommunen.

Beställning av utstakning och lägeskontroll görs i god tid på sidan "Beställning av mättjänster".

Grovutstakning

Vid grovutstakning markeras byggnadens hörn med några centimeters noggrannhet. Grovutstakningen görs normalt innan schaktning för att veta var man skall schakta.

Finutstakning

Finutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med spik på profiler med några millimeters noggrannhet. Profilerna som sätts upp av byggherren. Observera att det behövs ett startbesked innan finutstakning.

Lägeskontroll

Lägeskontrollen görs för att kontrollera att byggnaden hamnar på rätt ställe. Kontrollen brukar man göra före gjutning av grunden för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Utförlig information om utstakning, lägeskontroll finns på Boverkets webbplats.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan