Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Mät-och kartingenjör
Anna-Lena Stensson
0370-33 10 61
anna-lena.stensson@gnosjo.se

Kartunderlag för bygglovsansökan

Du kan beställa kartunderlag från oss. Här finns vilka typer vi har.

Beroende på vad ditt bygglov gäller finns det olika typer av kartunderlag att beställa från oss. Det är bygglovhandläggaren som avgör vilken typ av karta som behövs. Bygglovshandläggaren kan göra en annan bedömning än riktlinjerna som beskrivs på den här sidan. Kartorna debiteras enligt gällande taxa.

Beställning görs på sidan Beställning av nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan används när du söker bygglov inom detaljplanelagt område. Det gäller för nybyggnad av huvudbyggnad, större tillbyggnader och komplementbyggnader, nybyggnad eller tillbyggnad av större lagertält och skärmtak, samt för anläggningar enligt Plan- och bygglagen, PBL. Med större menas över 100 kvadratmeter.

Utanför detaljplanelagt område används nybyggnadskartan vid nybyggnad av huvudbyggnad, då det bedöms nödvändigt, till exempel inom sammanhållen bebyggelse.

Kartan uppdateras alltid i fält och innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och markdetaljer med hög noggrannhet, detaljplanebestämmelser, mark- och gatuhöjder, kommunala vatten- och avloppsledningar.

Nybyggnadskartan upprättas normalt i skala 1:500 och levereras i pappersformat och/eller som PDF-fil. Man kan också få den digitalt i formaten DWG eller DXF.

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta används inom detaljplanelagt område för nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad större än 25 kvadratmeter och upp till 100 kvadratmeter och byggnation närmre fastighetsgräns än 4,5 meter.

Kartan ajourförs alltid i fält och innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och markdetaljer med hög noggrannhet och detaljplanebestämmelser.

Enkel nybyggnadskarta upprättas normalt i skala 1:500 och levereras i pappersformat och/eller som PDF-fil. Man kan också få den digitalt i formaten DWG eller DXF.

Primärkarta

Primärkarta används inom detaljplanelagt område vid mindre tillbyggnader och komplementsbyggnader, max 25 kvadratmeter och minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Kartan innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och markdetaljer med hög noggrannhet. Kommunen gör en bedömning om kartan skall fältkontrolleras och ajourföras innan leverans.

Primärkartan levereras digitalt i formaten DWG eller DXF. Man kan också få den i pappersformat och/eller som PDF-fil.

Tomtkarta

Används till de enklaste bygglovsärendena som mur, plank, små p-platser och uppställning av container.

Tomtkartan är ett utdrag ur primär- eller fastighetskarta som redovisar fastighetsgränser, byggnader och vägar. Kartans aktualitet och noggrannhet kan variera och bygglovssökande ansvarar för att samtliga byggnader finns redovisade på aktuell fastighet.

Tomtkartan levereras kostnadsfritt som PDF-fil eller utskriven på papper i A4-format.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan