1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@gislaved.se

Vid akut situation där liv, miljö eller egendom är i fara ringer du 112.

Förebyggande brandskyddsarbete

Det är viktigt att arbeta förebyggande genom ett väl fungerat systematiskt brandskyddsarbete. Enkelt uttryckt innebär det att ha ordning och reda på sitt brandskydd.

För alla byggnader och verksamheter bör ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, bedrivas. Syftet är att förhindra att brand uppstår och att minska konsekvenserna om det ändå börjar brinna. Hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet behöver vara varierar. Det beror på vilken verksamhet som bedrivs, byggnadens storlek och vilken riskbild som finns.

Brandskyddsarbetet bör omfatta

  • En policy där övergripande mål för brandskyddsarbetet finnas formulerat.
  • Det är viktigt att ansvaret är tydliggjort. Det ska framgå vem som är brandskyddsansvarig och vilka personer som medverkar i brandskyddsarbetet.
  • Personalen behöver utbildning och övning för att brandskyddet ska fungera. Beskriv vilken kompetens som ska finnas. Planera utbildningar och återkommande övningar.
  • Ta fram rutiner, instruktioner och brandskyddsregler för till exempel hantering av brandfarlig vara, rökning och övernattning.
  • Teknisk brandskyddsbeskrivning ska finnas. Brandskyddet bör dokumenteras för att ge en överskådlighet, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
  • För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas och testas. Exempel på detta är att kontrollera så att brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor och branddörrar fungerar. Det är bra att upprätta checklistor.
  • Brandskydd och dokumentation måste kontrolleras och följas upp regelbundet för att bibehålla säkerhetsnivån.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) säger att alla ska ha ett skäligt brandskydd. Ett skäligt brandskydd kräver någon form av systematiskt arbete för att inte brandskyddet ska bli sämre med tiden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har därför gett ut ett allmänt råd om hur ett systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas för att uppnå ett skäligt brandskydd.

Du kan läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan