Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Dataskyddsombud
Joshua Scott
joshua.scott@gnosjo.se

Dataskyddsombud

Joshua Scott är dataskyddsombud i vår kommun. Han kan mycket om informationssäkerhet.

En man står vid sidan av en tavla utanför personalrummet på kommunhuset i Gnosjö.

Som dataskyddsombud är det nödvändigt att vara väl insatt och kunnig inom informationssäkerhet. Joshua Scott menar att problemhantering är särskilt stimulerande och engagerande.

Joshua Scott är vårt dataskyddsombud. I sin roll, framhäver han riskerna förknippade med informationshantering och insamling av känslig information. Detta kan involvera aspekter, som hur information lagras, eller vilken typ av data som samlas in.

– Det är av yttersta vikt att dataskyddsombudet och kommunen som helhet agerar opartiskt och inte inkräktar på eller påverkar varandras arbetsområden.

Granskningsprocessen kräver att man är väl insatt i lagstiftningen och har en skarp observationsförmåga i olika arbetsmiljöer. Om information inte lagras på lämpligt sätt, påtalar Joshua detta inför nämnderna eller förvaltningarna och kan även lägga fram förslag på åtgärder. Det är nämndernas ansvar att säkerställa hanteringen av den information som förvaltningarna samlar in.

Att vara dataskyddsombud innebär ett dynamiskt yrke som inte begränsas till ett stillasittande arbete. Man arbetar på ett flertal olika platser med syftet att granska arbetsprocesser och säkerhet. En betydande del av arbetet kan faktiskt vara att bli bekant med kommunens olika verksamheter och att kartlägga alla platser där känslig information hanteras. Joshua är särskilt vaksam på beteenden som kan utgöra risker för att information läcker ut eller går förlorad.

Joshua har en akademisk bakgrund inom programmering och har dessutom en mastersexamen i integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Han har en gedigen erfarenhet, då han tidigare har tjänstgjort i liknande roller i flera olika kommuner. Denna erfarenhet möjliggör för honom att obehindrat och effektivt inleda sitt arbete när han övergår till en ny kommun. Det han finner mest berikande och entusiasmerande med sitt arbete, betonar han, är förmågan att lösa problem.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan