Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17, 335 32 Gnosjö
ku@edu.gnosjo.se

Utlandsstudier för gymnasieelever

För dig som är elev på Gnosjöandans kunskapscentrum, GKC, erbjuder vi möjlighet att studera utomlands. Nedan kan du läsa om vad som behövs för att få medel för att studera i utlandet.

  • Kommunen ska i egenskap av huvudman ha möjlighet att få ta del av och få insyn i elevens skolgång oavsett vilken skolform det rör.
  • Elevens skolgång i utlandet måste omfatta minst sex och högst tolv månader. Det vill säga minst en och högst två terminer. Vid önskan om längre utlandsvistelser måste ansökan göras för varje år som eleven planeras vara i utlandet.
  • Gymnasieskolpeng utgår endast till godkänd svensk utlandsskola eller utbildningssamordnare som har i uppdrag av Skolverket att ordna distansundervisning för elever som är bosatta utomlands.
  • Om svensk lagstiftning ändras på ett sådant sätt att skolpeng inte kan utbetalas förbehåller sig kommunen som huvudman rätten att avbryta utbetalning.
  • Intyg för fullföljda studier ska uppvisas efter varje genomförd termin.
  • Inackordering utbetalas inte vid studier i utlandet.
  • Om eleven är minderårig måste minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Gnosjö kommun under hela studietiden utomlands, i enlighet med skollagen 29 kap 2 §.

Ansökan

Kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen för att få en blankett för ansökan om flytt av gymnasiepeng till utlandet. Ansökan skickas fysiskt till kultur- och utbildningsförvaltningen. Det går också bra att fylla i blanketten, skanna till datorn och skicka den på mejl.

Ansökan ska lämnas in i tid till kultur- och utbildningsförvaltningen. Om ansökan lämnas in försent reserverar sig kommunen rätten att avvisa ärendet. Sista inlämningsdatum på vårterminen är den sista april och på höstterminen är det den sista oktober. Ansökan måste göras skriftligt och innehålla all information som behövs för att kunna avgöra ärendet.

Om ditt ärende avslås har du rätt att överklaga beslutet. Överklagandet ska göras skriftligen genom fysisk post eller mejl och lämnas in till beslutsmyndigheten, alltså Kultur- och utbildningsförvaltningen. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från det datum beslutet delgivits.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan