Gnosjö kommun logotype

Trygghet, säkerhet och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och känna sig trygga i våra förskolor och skolor. Här finns information om hur vi arbetar för att säkerställa detta och vad du ska göra om du känner dig illa behandlad.

Anmäl det som har hänt

Om du upplever att du eller någon kompis blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt, prata med din lärare eller någon annan vuxen på förskolan eller skolan. Samma sak gäller för dig som är vårdnadshavare och som upplever att ditt barn blir illa behandlat. Du kan också kontakta elevhälsoteamet, kontaktuppgifter finns på din skolas sida.

Om din upplevelse är att någon i personalen utsätter barn eller elever för diskriminering, trakasserier eller kränkning vänder du dig direkt till rektorn på din skola eller förskola.

Förskolan och skolan ska agera direkt

Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling måste de agera direkt. Förskolan eller skolan ska omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kränkningar på nätet

Om du blir trakasserad eller kränkt på nätet är det bra att prata med dina föräldrar och berätta för en vuxen på din skola. Du kan anmäla sidan där kränkningen har skett.

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats finns information om hur du anmäler en kränkning, på olika sidor på nätet.

Om kränkningarna har samband med kamratrelationer på skolan kommer skolan att arbeta utifrån sin plan mot kränkande behandling.

Våld och hot om våld

Våld och hot om våld accepteras inte i skolan. Förbyggande åtgärder för att motverka våld handlar om att skapa en trygg miljö utan kränkningar, trakasserier och diskriminering. Att ha bra skollokaler med närvarande skolpersonal och en elevhälsa som tar hand om problemen innan de uppstår är också exempel på förebyggande åtgärder.

Skolorna har rutiner som vägleder arbetet när det gäller handlingar där det kan vara aktuellt med polisanmälan.

Plan mot diskriminering och kränkning

Varje förskola och skola upprättar en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheten kartlägger om det finns några risker och bestämmer vad de ska göra för att alla barn och elever ska känna sig trygga. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling. Dessa planer följs upp och utvärderas årligen.

Kontakta din förskola eller skola om du vill ta del av enhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon på förskolan eller skolan. Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mejl eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Vad är trakasserier?

Trakasserier är när en kränkande handling har koppling till diskrimineringsgrunderna.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan