Gnosjö kommun logotype

Särskilda behov och extra stöd

Skolan ska ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Alla elever ska, utifrån sina egna förutsättningar, kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. De som lätt når de lägsta kunskapskraven ska också stimuleras för att nå längre. Vissa elever behöver extra anpassningar eller särskilt stöd.

Innan stödinsatser, riktade mot den enskilda eleven, påbörjas ska många olika faktorer setts över. Skolan ska ha sett över hur organisationen kring eleven ser ut, hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder och arbetssätt som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade.

Elevens behov av extra stöd sker alltid i nära dialog med dig som vårdnadshavare.

Extra anpassningar

Om skolan har sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker, ska extra anpassningar göras. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär. De går i regel att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om extra anpassningar.

Utredning

När rektorn har fått information om att en elev på skolan kan vara i behov av särskilt stöd, är det rektorns ansvar att se till att en utredning påbörjas. Utredningen har som syfte att ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in.

Om utredningen visar att elevens svårigheter leder till att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven, ska skolan arbeta fram ett åtgärdsprogram.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär. Insatserna är i regel inte möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer särskilt stöd från sådant stöd som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid. Rektorn beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det finns situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att skolan först sätter in extra anpassningar.

Åtgärdsprogram och beslut om att inte arbeta fram ett åtgärdsprogram kan överklagas.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan