Gnosjö kommun logotype

Hälsosamtal och vaccinationer

Alla elever i skolan erbjuds hälsosamtal och vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Hälsosamtal

Hälsosamtal genomförs i förskoleklass, årskurs fyra, årskurs åtta och i årskurs ett på gymnasiet. I anslutning till samtalet fyller eleven i en hälsoenkät. Hälsosamtalet är ett samtal mellan skolsköterska och elev. Inför hälsosamtalen kommer information från skolsköterskan ut.

Vaccinationer

Vaccination enligt det svenska vaccinationsprogrammet påbörjas inom barnhälsovården och fortsätter sen under skoltiden. Allt i enlighet med rekommendationer och föreskrifter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Kompletterande vaccinationer erbjuds efter behov.

Du kan läsa mer om vaccinationer i ett informationsblad på Folkhälsomyndighetens webbplats, informationen finns på flera språk.

Samtycke behövs alltid

När det är dags för eleven att vaccineras kommer vårdnadshavare och elev att informeras. Inför vaccinationen behövs vårdnadshavarnas samtycke för att skolsköterskan ska kunna ge vaccinationen.

Vaccinationerna dokumenteras i elevens skolhälsovårdsjournal och, efter samtycke med vårdnadshavare, även i vaccinationsregistret Mittvaccin. Alla vaccinationer registreras också i det lagstadgade nationella vaccinationsregistret, NVR.

Information om det nationella vaccinationsregistret finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Journalen på 1177.se

Du som är vårdnadshavare kan, om du samtyckt till registrering, se vaccinationer i ditt barns journal tills barnet fyller 13 år. Du loggar in på 1177.se med e-legitimation. Logga in i din egen journal och växla därefter till ditt barns journal. Du som är 16 år eller äldre kan själv se dina vaccinationer.

Du kan läsa din journal på 1177.se

Datajournalsystem

Skolsköterskor och skolläkare dokumenterar i en datajournal. Journalen skyddas av sekretess och endast skolsköterskor och skolläkare har tillgång till journalen.

Bestämmelserna finns i offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen, GDPR, personuppgiftslagen och i patientdatalagen.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan