Gnosjö kommun logotype

Elevhälsa och elevhälsoteam

Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla barn och elever.

Enligt skollagen är elevhälsans uppdrag att verka hälsofrämjande, förebyggande och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Målet för elevhälsans arbete är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Alla ska må bra och kunna nå goda studieresultat, utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsoteam

På varje skola finns ett elevhälsoteam som rektor leder och ansvarar för. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Kontaktuppgifter till elevhälsan hittar du på din förskolas eller skolas sida.

Det övergripande elevhälsoarbetet leds av elevhälsochefen.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar, tillsammans med övriga i elevhälsoteamet, med den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Uppdraget innebär att arbeta för att verksamheten ska erbjuda goda lärandemiljöer för alla elever. Pedagogik och undervisning ska anpassas utifrån elevernas olika sätt att lära.

Specialpedagogen kartlägger och analyserar möjligheter och hinder i skolmiljön på organisations-, grupp- och individnivå. Det görs för att kunna ge extra stöd och hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd.

I specialpedagogens arbetsuppgifter ingår också att vara ett stöd i det förebyggande pedagogiska arbetet, genom till exempel handledning och konsultation.

Specialpedagog med vidareutbildning inom tal, kommunikation och språkutveckling har ett särskilt ansvar för elever med språkliga svårigheter. Uppdraget omfattar olika språkliga insatser där utveckling, utredning och undervisning ingår för att främja språkutveckling.

Skolkurator

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Kontakta skolkuratorn om du, som elev eller vårdnadshavare, behöver råd och stöd av någon utomstående. Det kan handla om att få vägledning och hjälp i frågor, som rör någon form av problematik i familjen, skolan, i relationer med kompisar eller något annat som oroar dig. Vi tar emot alla frågor och funderingar och hjälper dig vidare om det behövs. Vi har tystnadsplikt och den kan enbart brytas med ditt godkännande eller om det skulle framkomma något mycket allvarligt, som innebär att du eller någon annan behöver skydd från samhället.

Skolpsykolog

Skolpsykologen har en psykologisk helhetssyn på barnet och dess förutsättningar, livssituation och andra faktorer i skolan som gynnar barnets utveckling och förmåga att nå skolans pedagogiska mål.

Arbetet innebär ett förebyggande och hälsofrämjande arbete, men även att hantera ärenden på individnivå med enskilda elever, lärare och vårdnadshavare.

Skolpsykologen erbjuder handledning, konsultation, information, fortbildning och utredning till pedagogisk personal och skolledning. Arbetet bedrivs på uppdrag av rektor.

Kontakt med skolpsykolog sker genom respektive skolas rektor.

Skolsköterska

Skolsköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det innebär att arbeta för att stärka friskfaktorer, exempelvis goda matvanor, fysisk aktivitet och mindre stillasittande. Faktorer som leder till hälsa och som underlättar utveckling och lärande.

Till skolsköterskans mottagning är elever från förskoleklass till gymnasieskola välkomna för samtal, råd och enklare sjukvårdsinsatser.

Skolläkare

Skolläkaren arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med ett förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande synsätt och med hälsans betydelse för lärandet i fokus. Skolläkaren arbetar med elevhälsoteamet för att elever med olika behov ska få rätt stöd och anpassningar i skolan utifrån den medicinska synvinkeln.

Skolläkaren har fördjupad medicinsk kunskap i barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, bland annat inom områdena tillväxt, utveckling, pubertet, vaccinationer, psykisk och somatisk hälsa, specifika skolsvårigheter, långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i skolan.

Gnosjö kommun har tillgång till två skolläkare. Kontakt med skolläkare förmedlas genom skolsköterskan.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan