Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Eget avlopp

Utanför tätorterna finns inte alltid avloppsnätet utbyggt, då ansvarar du själv för ditt avlopp. Men vi kan bistå dig, så att du får en bra lösning.

Du, som inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp, kan ordna en enskild avloppsanläggning. För att anlägga en sådan krävs tillstånd från kommunens samhällsbyggnadsnämnd.

Om du har grannar i samma situation kan det i många fall vara både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att lösa vatten- och avloppsfrågan med en gemensam anläggning.

Vill du ansluta en vattentoalett till en enskild avloppsanläggning, eller ändra på en redan existerande anläggning, måste du ha tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

Blankett för ansökan och anmälan

Fyll i blanketten för "Ansökan och anmälan om inrättande av avloppsanläggning". Pdf, 916.7 kB.

Du skickar in blanketten till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Adressen hittar du i kontaktrutan högt upp på den här sidan, den finns också angiven i blanketten.

Regler för enskilt avlopp

Om din fastighet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för Vatten och Avlopp och inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar som den ska.

Välj din lösning för avlopp

Har huset vattentoalett består avloppsanläggningen oftast av en slamavskiljare, till exempel en trekammarbrunn. I den avskiljs slam och fasta partiklar. Sen renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter.

Du kan få hjälp av samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor kring din ansökan och ditt avlopp. Vi kan ge dig råd om din befintliga anläggning och berätta för dig vilka risker och eventuella brister ditt avlopp har. Vi kan tipsa dig om vilka lösningar, som kan vara aktuella för dig, beroende på förutsättningarna på platsen.

Som tillsynsmyndighet kan vi dock inte rekommendera något speciellt märke eller fabrikat för installationen. Vi ser på de möjliga anläggningarna utifrån om de uppfyller reningskraven.

Avloppsvattnet måste renas

Avloppsvattnet innehåller mikrober, virus och bakterier, som kan sprida sig i omgivningen, om avloppsvattnet inte renas innan det släpps ut i miljön. De flesta är ofarliga för människor, men några kan orsaka sjukdomar. Orenat vatten kan också sprida förhöjda halter näringsämnen, fosfor och kväve. Detta kan bidra till övergödning av grundvattnet och omkringliggande vattendrag och sjöar.

Avloppsvattnet kan användas

Utsläpp av orenat avloppsvatten leder till syrebrist, smittspridning och övergödning i våra vattendrag. Men avloppsvatten kan också vara en resurs. På senare tid har det kommit fram nya avloppsystem som gör det möjligt att ta tillvara den näring som avloppsvattnet innehåller, till exempel genom att i en särskild behållare avskilja urin, som sedan kan användas som gödningsmedel. Beroende på var du bor i kommunen finns det olika krav på rening.

Skyddsnivå för rening

Skyddsnivån är normal i hela kommunen, förutom i särskilt skyddsvärda områden. Hög skyddsnivå gäller inom 50 meter från vattendrag och sjöar och inom vattenskyddsområden.

I områden med hög skyddsnivå är den preliminära utgångspunkten att avloppsanläggningen behöver klara högre krav på rening av fosfor, kväve och BOD.

Krav på rening vid normal skyddsnivå

Totalfosfor ska reduceras med minst 70 procent.
Organiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst 90 procent.

Krav på rening vid hög skyddsnivå

Totalfosfor ska reduceras med minst 90 procent.
Totalkväve ska reduceras med minst 50 procent.
Organiska ämnen, mätt som BOD7, ska reduceras med minst 90 procent.

Naturliga förutsättningar

Naturliga förutsättningar, som kan påverka vilken typ av anläggning som är möjlig på fastigheten, förutom vilken skyddsnivå som gäller, är:

 • jordart
 • avstånd till grundvattenytan
 • jorddjup
 • närhet till dricksvattenbrunnar eller badplatser
 • behov av medgivande från annan markägare
 • tillgång till lämplig recipient
 • förekomst av fornminne
 • om platsen för den tänkta anläggningen omfattas av någon typ av naturskydd

Val av plats för avloppsanläggning

En ny infiltration eller markbädd kan inte alltid läggas på samma plats som den gamla. Istället kan en ny plats behöva väljas. Planera gärna för detta tidigt.

Skyddsavstånd för din avloppsanläggning

 • Avlopp från toalett, som placeras närmare än 50 meter från sjö/vattendrag eller inom ett vattenskyddsområde, ska uppfylla hög skyddsnivå.
 • Om infiltration används ska det vara minst en meter från spridningslagrets underkant, ner till berg och grundvatten.
 • Det ska vara minst 50 meter mellan utsläppspunkten från avlopp från toalett och vattenbrunnen, förutsatt att slamskiljaren finns nedströms från vattenbrunnen, annars behövs skyddsavståndet vara större.
 • Det ska vara högst 10 meter från slamavskiljaren till uppställningsplatsen för slamtömningsfordon.
 • En anordning bör inte vara närmare än 5 meter till grannfastigheten. Om anläggningen placeras närmare, krävs ett medgivande från markägaren.

Gräv först en provgrop

För att ta reda på hur grundvattennivån är, kan du behöva gräva en eller flera provgropar.

 • Gräv groparna till minst två meters djup eller ner till att du träffar på vatten eller berg, precis bredvid ytan där infiltrationen är tänkt att ligga.
 • Gräv så att du kan se markens olika skikt tydligt. Lägg jordmassorna intill gropen så att du ser jordens alla skikt.
 • Kontakta oss för besök på plats när du har grävt din provgrop. Den ska vara grävd minst ett dygn innan besöket, så att grundvattennivån hinner ställa in sig.

En provgrop är den säkraste metoden för att ta reda på både genomsläpplighet och grundvattennivå i marken. Jordprofilen syns tydligt och möjligheten att hitta lämplig jord att infiltrera i, kan finnas längre ner i markprofilen.

Vill du ta reda på den högsta grundvattennivån utan att ha en provgrop öppen, kan du installera ett grundvattenrör istället.

Så här väljer du anläggning

Kolla över vilken typ av anläggning du är mest intresserad av utifrån inköpspris, driftkostnader, skötselbehov och reningsprestanda. Ta reda på följande saker:

 • Hur stora driftkostnaderna blir för till exempel strömförsörjning, slamsugning, filterbyte och service när det är aktuellt.
 • Hur mycket skötsel anläggningen kräver. Om det behövs årlig service av fackman. Bygger systemet på att du själv måste fylla på kemikalier, byta ut filter eller ta hand om avfall.
 • Hur effektivt anläggningen renar såväl smittämnen, som fosfor, kväve och BOD.

De här frågorna behöver du ställa och begära in svar på av dina tänkbara leverantörer, för att du ska ha möjlighet att ta ställning innan du bestämmer dig. Det är bra att ta referenser från andra, som redan har en liknande anläggning. Läs igenom tester och provtagningsresultat och jämför olika fabrikat. Gå igenom drift- och skötselanvisningar. Skaffa gärna uppgifter om kostnader och omfattning av eventuell kommande service.

Vissa prefabricerade anläggningar eller delar av anläggningar omfattas av europeiska standarder, till exempel slamavskiljare och minireningsverk. De ska vara CE-märkta och ha prestandadeklarationer.

Val av teknik

När du vet vilken skyddsnivå du har, vilka de naturliga förutsättningarna är och vilka preferenser du har kring ekonomi och skötsel, vet du också vilken typ av anläggning du ska ansöka om.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte rekommendera vilken anläggning du ska ha, eftersom vi är tillsynsmyndighet. Däremot kan vi lämna översiktlig information om vilka typer av anläggningar som kan vara aktuella för dig på den aktuella platsen, innan du lämnar in din ansökan. Vi kan också ge råd utifrån de regler som finns kring val av platsen och vi kan bedöma om dricksvattentäkter riskerar att förorenas och därför kräver vissa förebyggande åtgärder.

Val av entreprenör

Entreprenören ska vara sakkunnig och ha god erfarenhet att anlägga enskilda avloppsanläggningar så att arbetet kan utföras fackmannamässigt. En del entreprenörer har genomgått diplomutbildning inom små avlopp. Anlitar du en sådan vet du att personen har goda kunskaper inom området. Upprätta gärna skriftligt avtal. Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att avloppsanordningen följer reningskraven. Om anordningen inte fungerar som tänkt, kommer åtgärdskrav ställas mot dig, inte mot entreprenören. Entreprenören har å sin sida krav på sig att utföra arbetet fackmannamässigt.

Avloppsanläggningar

Det är högre krav på avloppsanläggningar i områden med hög skyddsnivå, än i områden med normal skyddsnivå.

Godkända anläggningar för alla skyddsnivåer

 • Sluten tank för toalett med spolvolym på högst en liter samt infiltration, markbädd eller gråfilter för bad‑, disk- och tvättvatten.
 • Torr lösning för toalett med infiltration, markbädd eller gråfilter för bad-, disk- och tvättvatten.

Minireningsverk

Inom normal skyddsnivå är även markbädd med fosforfälla, fosforfällning och infiltration godkända anläggningar för toalett-, bad-, disk- och tvättvatten.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter. Anläggningen kan vara någon av de godkända alternativen ovan, eller en ledning till en kommunal anslutningspunkt.

Om du behöver ytterligare information kan du läsa mer på Avloppsguiden.se.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan