Gnosjö kommun logotype

Naturvård

Hur vi planerar att använda våra mark- och vattenområden är en viktig del av vår naturvård.

Naturvården handlar om vår skötsel av våra tätortsnära skogar och parkområden. I den ingår kalkning av våtmarker, sjöar och vattendrag. Vi genomför även arbeten för att restaurera i vatten. Det kan handla om att återskapa vandringsvägar eller lekområden för fisk.

Det finns åtta riksintressen inom naturvården i vår kommun. Riksintresse för naturvård betyder att områdena är de bästa exemplen på typer av landskap, natur eller naturvärden, som är karakteristiska för landets olika naturgeografiska regioner.

Anderstorps Stormosse naturreservat

Anderstorps Stormosse är en av Sydsveriges största och mest värdefulla myrkomplex. Mossen är i stora drag orörd och är ett bra exempel på en sydvästsvensk högmosse.

Ettö naturreservat

Ettö är en smal udde vid Nissans utlopp i Algustorpasjön. Där finns välbevarade strandängar och en björkhage. I området trivs många olika sorters växter.

Härydsmossen och Rövamossen

Härydsmossen och Rövamossen är ett värdefullt myrkomplex med höga naturvärden.

Källeryds ekhage

Källeryds ekhage är ett välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av kommunens största ekhage.

Långelaggen natuerreservat

Långelaggen har mycket höga naturvärden och en stor artrikedom. Området består av mosse, sumpskog och artrik myr, som är mycket ovanligt i vår region.

Marieholmsskogen naturreservat

Marieholmsskogens naturreservat har efter stormar och granbarkborreangrepp genomgått dramatiska men naturliga förändringar. För att vara en gammelskog, som ligger i södra Sverige, är den dessutom ovanligt stor.

Nissans meanderlandskap

Nissan nedströms nissansjöarna är ett meanderlandskap med tydliga spår av hur geologiska processer har format landskapet.

Store mosse naturreservat

Store Mosse är Sveriges största högmosse och landets största myrmarksområde söder om Lappland.

Store mosse med grå himmel.

Floran är speciell på Store Mosse. Här finns bland annat Sileshår som är en köttätande växt. Det finns möjlighet att gå på mossen på spänger eller med snöskor.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan