Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
335 80 Gnosjö

Bygglovsprocessen

Här får du en genomgång av hur bygglovsprocessen ser ut.

Blankett

Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked Pdf, 446.8 kB.

Du skickar in blanketten till samhällsbyggnadsförvaltningen.

1. Ansökan

Var noga med att skicka med alla handlingar som krävs. Din ansökan måste vara komplett för att handläggningen ska kunna påbörjas. Du ansöker genom att fylla i en blankett som du skickar in tillsammans med handlingarna.

Om byggprojektet kräver en kontrollansvarig, ska det också anmälas i ansökan. Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig.

På Boverkets webbplats kan du kan läsa om vilka uppgifter en kontrollansvarig har och när en sådan behövs.

2. Handläggning

Ärendet granskas mot plan- och bygglagen och om det du vill göra stämmer överens med gällande detaljplan. Prövningen omfattar även byggnadens placering och utformning samt hänsyn till omkringliggande bebyggelse och platsens natur- och kulturvärden.

3. Beslut

Det är politikerna i byggnadsnämnden som beslutar om bygglov. Men många beslut delegeras till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi fattar besluten efter nämndens riktlinjer. Från och med att din ansökan kommit in till oss, ska ett beslut meddelas inom tio veckor. Om ärendet måste behandlas i byggnadsnämnden, eller om någon extra utredning behöver göras, kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Tid innan beslut kan verkställas

Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter att beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Observera att det krävs ett startbesked för att börja arbetena.

4. Eventuellt överklagande

För att vinna laga kraft publiceras bygglovsbeslutet i Post- och Inrikes Tidningar, som ges ut av Bolagsverket. Beslutet skickas till dig och andra berörda personer eller företag, som kan påverkas av bygglovet, till exempel grannar.

Både beslut och avslag om bygglov kan överklagas. För att överklaga ska du skicka in en skrivelse till byggnadsnämnden. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som ni vill ha, samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen skickar du in till byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar byggnadsnämnden överklagandet till länsstyrelsen.

5. Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Om du börjar bygga innan bygglovet vinner laga kraft sker det på egen risk.

Ett bygglov gäller i fem år om arbetet påbörjas inom två år från det beslutet vunnit laga kraft.

6. Tekniskt samråd och kontrollplan

Byggherre*, kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från oss ska tillsammans ha ett tekniskt samråd. Ibland medverkar också andra berörda parter, till exempel representanter för andra myndigheter. Vid ett tekniskt samråd går vi bland annat igenom arbetets planering och organisation, försäkringar och hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas. En kontrollplan redovisar vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar. Planen är en slags checklista som säkerställer att samhällskraven uppfylls.

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.

*Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Har du sökt bygglov för att bygga ut din villa, är det alltså du som är byggherre. Det är alltid byggherren som är fullt ansvarig för att lagar och föreskrifter följs.

7. Startbesked

Vi utfärdar ett startbesked, vilket betyder att du nu får lov att börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget.

Här står också:

  • Villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget.
  • Villkor för utstakning, om sådan behövs.
  • Vilka handlingar som nämnden behöver för att lämna slutbesked.
  • Upplysningar om krav som finns i annan lagstiftning.

Startbeskedet är viktigt. Börjar du bygga innan du fått beskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Ett startbesked gäller lika länge som ett bygglov.

8. Arbetsplatsbesök

Under byggtiden ska vi från samhällsbyggnadsförvaltningen göra minst ett besök på arbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygglovet och kontrollplanen följs.

Om bygglovet gäller ett ärende som inte krävt ett tekniskt samråd behövs inget arbetsplatsbesök.

9. Samråd

Byggherren meddelar oss på samhällsbyggnadsförvaltningen när bygget håller på att bli färdigt.

Ett slutsamråd hålls normalt på byggarbetsplatsen. Där ska byggherre, kontrollansvarig och representanter från oss vara med. Vid samrådet går vi bland annat igenom hur kontrollplanen följts, att eventuella andra villkor i startbeskedet är uppfyllda och om några avvikelser gjorts.

Om inget tekniskt samråd hållits behövs inget slutsamråd.

10. Slutbesked

Innan du får börja använda byggnaden, till exempel flytta in i den, ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Om du börjar använda byggnaden innan slutbeskedet måste du betala en byggsanktionsavgift. Men när beskedet kommit är det fritt fram för invigning och inflyttning.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan