Gnosjö kommun logotype

Avgifter för vård och omsorg

Vi tar ut en avgift för vård och omsorg. Hur stor den är beräknas utifrån din inkomst och hur mycket hjälp du får.

Vad räknas som inkomst?

Du måste lämna uppgifter om din ekonomi, för att vi ska veta hur mycket du ska betala för din vård och omsorg. Om din inkomst eller dina boendekostnader ändras under året, behöver du meddela det till oss, så att vi kan reglera din avgift.

Som inkomst räknas dina skattepliktiga inkomster. Det betyder att inkomst av kapital och exempelvis bostadstillägg räknas in här. I början av varje år skickar vi ut en inkomstförfrågan och räknar om avgiftsunderlaget.

Så här räknar vi ut avgiftsunderlaget

Tabellen nedan beskriver hur vi räknar ut avgiftsunderlaget. Nettoinkomsten är din inkomst efter att skatten är dragen.

+

Nettoinkomst per månad

+

Nettoinkomst av kapital

+

Bostadstillägg/bostadsbidrag

-

Minimibelopp

-

Boendekostnad/hyra per månad

=

Avgiftsutrymme per månad

Minimibeloppet ska täcka utgifter för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Hygien
 • Telefon
 • Hemförsäkring
 • Öppen hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel
 • Hushållsel
 • Förbrukningsvaror
 • Läkemedel
 • Tandvård

Minimibeloppet tar hänsyn till prisbasbeloppet, som ändras varje år. Ibland kan minimibeloppet sänkas. Det kan till exempel vara om du bor på ett vård- och omsorgsboende där hushållsel ingår i hyran.

Individuellt höjt minibelopp

Vi kan i vissa fall höja minimibeloppet. Det kan handla om att du har dyrare mat, eftersom du har ett matabonnemang, eller om du har kostnader för god man. Kostnaden ska vara i över sex månader och överstiga 200 kronor per månad.

Minimibeloppets storlek år 2024

 • För singelhushåll över 61 år är minimibeloppet 7 061,75 kronor/månad.
 • För singelhushåll under 61 år är minimibeloppet 7 767,92 kronor/månad.
 • För sammanboende över 61 år är minimibeloppet 5 761,52 kronor/månad/person.
 • För sammanboende under 61 år är minimibeloppet 6 337,67 kronor/månad/person.

Vad är förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är minimibeloppet tillsammans med dina boendekostnader. Det är den summa som du behöver för att klara din vardag, och den del av din pension eller inkomst som du är förbehållen, det vill säga som du har rätt att behålla.

Avgiftsutrymme

Beräkningen av din avgift baseras på ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är beloppet, som återstår av inkomsten, när förbehållsbeloppet räknats av. För makar med gemensamt hushåll beräknas avgiftsutrymmet på bådas sammanlagda ekonomi. Om bara en av er får hjälp från oss, beräknas avgiftsutrymmet på hälften av era inkomster.

Vid beräkning av avgiftsutrymmet för sambo, tar vi endast hänsyn till inkomsten för den person som har stöd och hjälp från oss.

Maxtaxa

Maxtaxan är den högsta summan vi tar ut för vård och omsorg. Kostnader för mat och hyra räknas inte in i den.

Maxtaxa är 2 574,68 kr per månad för år 2024.

Boendekostnad

Vi tar hänsyn till din faktiska boendekostnad när vi gör beräkningen. Vi utgår från Pensionsmyndighetens regler för bostadstillägg när vi gör våra beräkningar.

Civilstånd

Om du är gift, eller är i ett registrerat partnerskap och bor tillsammans i gemensamt boende, läggs era sammanlagda inkomster ihop och delas på hälften. Om den ena av er bor på ett vård- och omsorgsboende räknas omsorgsavgiften så att den blir mest fördelaktig för er båda. Om du är sambo räknas halva hushållets boendekostnad, som din kostnad.

Avgiftsbeslut

Du får ett skriftligt beslut om vilka avgifter vi tar ut. I beslutet kan du se omsorgsavgiftens storlek och övriga uppgifter, som ligger till grund för beräkningen. Avgifterna debiteras en månad i efterskott.

Om dina behov förändras

Omsorgsavgiften ändras om dina behov av hjälp ändras. Du börjar alltid att betala under den del av månaden, när du fått ditt beslut om vård och omsorg. Om hjälpen upphör, tar vi ut avgift till och med det sista hjälptillfället.

Du kan överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut du fått, kan du överklaga. Du ska överklaga beslutet skriftligt. Skicka din överklagan, eller lämna in det till oss inom tre veckor, från att du tagit del av beslutet. Vi skickar den vidare till förvaltningsrätten i Jönköping för beslut.

Behöver du hjälp med din överklagan kan din avgiftshandläggare hjälpa dig. Mer information om hur du gör för att överklaga får du med ditt avgiftsbeslut.

Återkrav

Om du eller ditt ombud lämnat felaktiga inkomstuppgifter, som lett till att du fått en för låg omsorgsavgift, har vi rätt att ställa krav på betalning av mellanskillnaden. Om vi tagit ut för hög avgift ska det korrigeras och beloppet ska återbetalas.

Det är viktigt att du skickar in svaret på vår inkomstförfrågan, för att avgiften ska bli rätt. Om du inte skickar in den, eller om du inte vill lämna in begärda uppgifter, tar vi ut en avgift enligt avgiftstaket för maxtaxan. Vi tar ut en avgift utan prövning mot avgiftsutrymmet eller förbehållsbeloppet.

Avgifter

Maxtaxa 2 574,68 kronor/månad.

Korttidsboende, avlastning, växelvård

 • Måltider 133 kronor/dygn
 • Omvårdnad max 84,18 kronor/dygn

Hemtjänsten

 • Trygghetslarm per person 323,24 kronor
 • Matleverans 66,96 kronor/portion
 • Timtaxa 308,24 kronor/timme

Hemsjukvårdsavgift

 • Att vara inskriven i hemsjukvården kostar 467,55 kr/månad. Denna avgift ingår i maxtaxan.

Kök Rosendal

 • Lunch på Rosendal, för brukare med beslut 66,96 kronor/portion
 • Lunch på Rosendal, för övriga 75 kronor/portion
 • Kuponger - 10 luncher, för brukare med beslut 666,07 kronor
 • Kuponger - 10 luncher, för övriga 746 kronor

Särskilt boende

Dessa avgifter finns på särskilt boende:

 • Matabonnemang 4 019 kronor/månad
 • Avgift för omvårdnad 2 574,68 kronor/månad
 • Hygienartiklar 253,65 kronor/månad
 • Utöver detta en hyra som varierar beroende på storleken av lägenheten du hyr. För ytterligare information se kontaktuppgifter ovan.

Vad du betalar beror på din inkomst. Du är garanterad att ha kvar minst 2 292 kronor/månad, ett så kallat garantibelopp.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan