Gnosjö kommun logotype

Kommunfullmäktige 22 april

Ta del av handlingarna inför kommunfullmäktigesammanträdet den 22 april. Observera att denna gång är sammanträdet på en måndag. Webbsändningen textas efteråt för att vara mer tillgänglig.

Tid och plats

22 april, klockan 18:30 i Sessionssalen.

Dagordning

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare
 2. Årsredovisning 2023 för Gnosjö kommun
  Sanna Rickardsson, ekonomienheten, Sara Salén och Lina Gerdin, kansli- och kommunutvecklingsenheten.
 3. Revisionsberättelse, beviljande av ansvarsfrihet för år 2023 för kommunens verksamhet samt granskning av årsredovisning
  Klas-Göran Park, revisonen
 4. Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2023 med revisionsberättelse
  Catharina Park, Järnbäraren
 5. Kommunövergripande uppföljning av internkontroll 2023
 6. Uppföljning av privata utförare 2023
 7. Årlig bedömning av hur kommunstyrelsen uppfyller sin tillsynsplikt över Fastighets AB Järnbäraren
 8. Årlig bedömning av hur kommunstyrelsen uppfyller sin tillsynsplikt över Tråddragaren AB
 9. Motion gällande att tillåta friska syskon gå ordinarie tider på förskola
 10. Motion angående krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning i Gnosjö Kommun
 11. Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda medborgarförslag, april 2024
 12. Kommunstyrelsens redovisning av ej färdigberedda motioner, april 2024
 13. Handlingsplan för digitalisering
 14. Redovisning från kommunens vägstyrelser 2024
 15. Begäran om entledigande från Nissafors vägstyrelse
 16. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2023 samt hemställan om ansvarsfrihet avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
 17. Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndarnämnden GGVV
 18. Delgivning - Ny ersättare i kommunfullmäktige (S)
 19. Motion gällande körkortskontroll vid anställning och vidare uppföljning.
 20. Motion, Gnosjö kommun ska inte stödja brott mot mänskligheten.
 21. Interpellation om den lägre ambulansberedskapen.