Gnosjö kommun logotype

Större flexibilitet för individen

Senast uppdaterad 01 november 2023

Emmabodamodellen tog form redan på 1980-talet och har sedan starten rönt stor uppmärksamhet. Mycket för att den sätter individen i fokus, men också för att den fått ner sjuktalen hos hemtjänstpersonalen.

Vi är stolta över att ha fått utmärkelsen Sveriges bästa hemtjänst 2022. Det är vår personal som är grundpelarna och gör ett så uppskattat arbete med hög kvalitet i hemtjänsten.

Hemtjänsten utvecklas

I december förra året togs ett politiskt beslut om att vi ska arbeta efter Emmabodamodellen.

Detta är en modell som rönt stor uppmärksamhet runt om i landet. Emmaboda har fått mer än 85 studiebesök från andra kommuner. En av dessa har varit Gnosjö, som är lika Emmaboda i många avseenden. Båda kommunerna har cirka 9 000 invånare. Båda kommunerna har ett utspritt centrum och båda har en stor andel äldre i befolkningen.

Disa Larsdottir, enhetschef för hemtjänst berättar.

– Emmabodamodellen är en utveckling. Skillnaden är att arbetssättet vi haft tidigare har varit tidsstyrt med minutbeslut. Den enskilde har haft beviljade minuter. Det nya är att individens behov får styra mer. Biståndshandläggaren tar fortfarande beslut om behovet, och verksamheten i samverkan med den enskilde kommer överens om när och hur hjälpen ska utföras. Istället för att betala för beviljad tid, betalar man för utförd tid, men som tidigare aldrig mer än en maxtaxa.

Emmabodamodellen innebär att den enskilde ska kunna få sina hemtjänstinsatser mer flexibelt utförda. Detta innebär att man bestämmer själv när man till exempel vill gå upp. Har man sovit dålig en natt så blir man inte väckt av personalen för att de kommer klockan sju. Utan man ”larmar” när man sovit ut och då kommer personalen. Larmen är både till trygghet för den enskilde, men även en kontaktsignal till personalen. Kommer det inget larm så går givetvis personalen dit för att se vad som står på.

– Den, som inte kan larma, får istället planerade besök precis som tidigare. Det nya är att vi involverar den enskilde mer i hur och när insatserna ska ges. Personalen planerar besöken i samråd med den som ska ha hjälpen. På så sätt inkluderas individen mer än idag.

En äldre kvinna får stöd av en yngre kvinna.

Den enskilde får färre personal och på så sätt blir kontakten närmre.

Närmare kontakt

I det nya arbetssättet har hemtjänstpersonalen färre individer att ansvara för. Detta innebär att personalen och den enskilde får närmre kontakt jämfört med tidigare. Personalen kan se förändringar hos den enskilde och möta upp dessa. Eftersom de nya besluten inte är tidsstyrda, kan personalen utefter den enskildes behov anpassa tiden hos den. Tiden kan anpassas på ett flexiblare sätt. Samtidigt kan personalen signalera till biståndshandläggaren eller rehab-personal att det finns ett ändrat behov hos den enskilde. Modellen innebär ett tätare samarbete mellan biståndshandläggaren och hemtjänstpersonalen.

Flexiblare för individen

Med tidigare arbetssätt så har hemtjänstpersonalen haft stressiga morgnar med stor arbetsintensitet. Många enskilda ska få hjälp med sina morgonbestyr. Alla ska ha frukost samtidigt. Det har räknats minuter hos varje enskild. Med det nya arbetssättet kan personalen och den enskilde i större utsträckning komma överens om hur och när insatsen ska utföras. En dusch, som alltid utförts i samband med morgonbesöket, kan eventuellt senareläggas, eller en städinsats flyttas till eftermiddagen, allt efter överenskommelse med den enskilde.

Förändrade avgifter

Blir det inte dyrare för den enskilde om han/hon ska betala för de aktuella besök den får? Detta är en oro många av de som har hemtjänst idag har.

Vi har inte ändrat avgifterna ännu med det ska ske under året. Avgifterna, som ska tas ut, kommer baseras på den tid som personalen är hos den enskilde. Maxtaxan är kvar som innan, detta förändras inte.

Bra för personal och den enskilde

I Emmaboda har en av de positiva konsekvenserna av sättet att arbeta inneburit att sjukfrånvaron minskat väsentligt. Även i Gnosjö har vi haft en stor frånvaro beroende på sjukdom, vilket vi hoppas kunna minska med den nya modellen.
Emmabodamodellen bygger på ett salugent arbetssätt. Salugent innebär att man ser individens friska sida och låtar individen vara med så mycket den vill och orkar i hemarbetet. Detta innebär att om den känner att han/hon kan lite själv och på så sätt mår bättre. Vi vill ju alla känna att vi är självständiga individer.

– Det är en förändring både för den enskilde och för personalen. Individen får vara mycket mer delaktig. Men många är naturligtvis oroliga för förändringar och tror att de ska bli av med den hjälp de har, men så är det inte. Meningen är att de ska få det ännu bättre än idag.

En äldre mans händer håller i en bok.