Gnosjö kommun logotype

Vision

Här hittar du information om kommunens beslutade vision och mål- och resultatstyrning. Styrningen består av ett inriktningsmål och tre finansiella mål.

Gnosjö – möjligheternas anda

Vår vision är ”Gnosjö - möjligheternas anda". Visionen är en ledstjärna i kommunens arbete och det är med utgångspunkt i denna som kommunen ska styras. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vision och mål.

Vi ska växa hållbart

Utifrån visionen har fullmäktige också arbetat fram ett övergripande inriktningsmål för hela kommunen. Målet är kommunfullmäktige och politikens viljeriktning för framtiden och ska spegla invånarnas demokratiska val. Inriktningsmålet för perioden 2021-2024 är ”Gnosjö kommun ska växa hållbart”.

Målet innebär att samtliga verksamheter ständigt ska bli lite bättre i sin kvalitet. Det får samtidigt inte göras på bekostnad av den ekonomiska, sociala eller ekologiska hållbarheten.

Finansiella mål

Utöver vision och inriktningsmål finns även så kallade finansiella mål. Medan inriktningsmålet fokuserar på kvalitet, fokuserar de finansiella målen på kommunens ekonomi.

De finansiella målen är:

  • Gnosjö kommuns ekonomiska resultat uppgår genomsnittligt till minst 2,0 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag åren 2020–2024.
  • Alla investeringar exklusive nybyggnation och VA-verksamheten, ska finansieras med egna medel.
  • Soliditeten inklusive pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen ska inte vara lägre än 25 %.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan