Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Fyll i direktkontaktinformation. Om direktkontaktinformation inte behövs tar du bort hela textmodulen.

Författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller förteckning över kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra föreskrifter styr och reglerar den kommunala verksamheten såsom policys, regler och reglementen.

För att ta del av något dokument kontakta kommun@gnosjo.se

 • Kommunstyrelsens delegationsordning
 • Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning
 • Kommunfullmäktiges arbetsordning
 • Biblioteksplan
 • Energiplan
 • Riktlinjer mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Plan för hantering av samhällsstörningar och
  extraordinära händelser
 • Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser
 • Handlingsplan mot hot och våld
 • Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Plan för utbildning och övning
 • Policy för alkohol och droger
 • Policy för arbetsmiljö
 • Brandskyddspolicy
 • Finanspolicy
 • Policy mot hot och våld i arbetet
 • Kommunikationspolicy
 • Konstpolicy
 • Larmpolicy
 • Markpolicy
 • Riktlinje mot mutor och bestickning
 • Placeringspolicy
 • Pensionspolicy
 • Policy för utarrendering av jaktmarker
 • Barn- och ungdomspolitiskt program
 • Lönepolitiskt program
 • Personalpolitiskt program
 • Handlingsprogram för samhällsskydd och beredskap
 • Arkivreglemente
 • Arvodesreglemente
 • Reglemente för arbetsmarknadsfrågor
 • Reglemente för intern kontroll
 • Reglemente för kommunstyrelsen
 • Reglemente för krisledningsnämnden
 • Reglemente för revisionen
 • Reglemente för funktionshinderrådet
 • Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
 • Reglemente för valnämnden
 • Allmänna vatten- och avloppsbestämmelser
 • Föreskrifter för avfallshantering
 • Regler för bisyssla
 • Regler mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier
 • IT-regler för användare
 • Stadgar för kommunens arkitekturpris
 • Stadgar för kulturstipendium
 • Stadgar för miljövårdsstipendium
 • Regler för politisk information i kommunens lokaler
 • Regler för rekrytering
 • Avtal om samverkan och arbetsmiljö
 • Stadgar, Stiftelsen Isabergstoppen
 • Stadgar för Stiftelsen J E Hylténs metallvarufabrik
 • Stadgar för ungdomsledarstipendium
 • Regler för utbildning i anställning och på fritiden
 • Årsarbetstidsavtal
 • Riktlinjer om användande av Facebook
 • Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
 • Grafisk profilmanual
 • Riktlinjer om informationssäkerhet
 • Riktlinjer om internt skydd
 • Riktlinjer om krisberedskap och civilt försvar
 • Regler för köp av fiberpunkter
 • Anvisningar för hantering av löneutbetalningar
 • Riktlinjer för representation
 • Riktlinjer för rökfri arbetstid
 • Regler och riktlinjer för användande av sociala medier
 • Riktlinjer för specialkost för barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
 • Riktlinjer för styrdokument
 • Riktlinjer för uppdrag och samspel mellan politiker och tjänstemän
 • Integrationsstrategi
 • Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet inom äldreomsorgen
 • Riktlinjer för vuxna med missbruk och beroendeproblematik
 • Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutna sällskap
 • Riktlinjer för arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld
 • Riktlinjer för upprättande av nybyggnadskartor, övriga kartor, utstakning och lägeskontroll 2024-2027
 • Riktlinjer för bedömning av behov av färdigställandeskydd
 • Riktlinjer för tvätt av fordon
Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan