Särskilda behov, extra stöd

Alla barn behöver stöd för sin utveckling, vissa mer och vissa mindre. Några behöver särskilt stöd under vissa perioder och andra under kanske hela sin förskole- och skoltid.

Barn inom förskolan som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd, med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Stödet planeras:

 • tillsammans med förskolans arbetslag och specialpedagog.
 • utifrån observationsmodeller och handlingsplaner.

Elever i skolan kan behöva stödinsatser i form av extra anpassningar. Vid behov av särskilt stöd kan ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet ligger till grund för det fortsatta arbetet i skolan. Behov av särskilt stöd utreds då en elev i grundskolan:

 • riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne.
 • inte trivs i skolan, är frånvarande, drar sig undan eller är utåtagerande.
 • har koncentrationssvårigheter samt tal- och språksvårigheter.

Specialpedagogerna i Gnosjö kommun stöder förskolornas och skolornas arbete efter begäran från respektive förskolechef/rektor. Detta sker bland annat genom:

 • Rådgivning, konsultation, handledning
 • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
 • Tal- och språkträning
 • Samordning särskilda undervisningsgrupper
 • Samordning och mottagning särskola/gymnasiesärskola
 • Kompetensutvecklingsinsatser
 • Samverka med skolläkare och skolhälsovård
 • Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer.

Förskolans specialpedagoger samverkar med barnhälsovården. Skolans specialpedagoger ingår i elevhälsan. Länk till information om Elevhälsa.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Specialpedagoger förskolan
Ann-Louise Lindén
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se
tel 0370-33 11 41

Sara Backstig
sara.backstig@edu.gnosjo.se
tel 0370-33 33 57

Specialpedagog tal- och språk
Berit Carlsson
tel 0370-33 11 44
berit.carlsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagoger
Bäckaskolan F-6
Cecilia Clenow
cecilia.clenow@edu.gnosjo.se
tel 0370-33 11 21
Anna Karlsson
tel 0370-33 11 80 
anna.karlsson@edu.gnosjo.se

Bäckaskolan 7-9
Karin Hagstrand
tel 0370-33 11 09
karin.hagstrand@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan F-5 och Kulltorpsskolan 
Pia Larsson
tel 0370-33 33 56
pia.larsson@edu.gnosjo.se

Hillerstorpsskolan 6-9
Christina söderlund
tel 0370-33 33 55
christina.soderlund@edu.gnosjo.se

Åvikenskolan och Ekbackens skola
Maria Carlsson
tel 0370-33 11 63
maria.carlsson@edu.gnosjo.se