Förskola 1-5 år

Förskolan är första steget i ditt barns utbildning och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans undervisning utgår från det kompetenta barnet och lekens betydelse för lärande. Förskolan ser till barnets behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolans personal samarbetar nära dig för att ditt barn ska få god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Det finns flera andra tillfällen och forum för dialog som ger vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga.

Förskolan styrs av skollagen och arbetet på förskolorna utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 2018) och FN:s barnkonvention.

Varje förskola upprättar årligen "Plan mot diskriminering och kränkande behandling". I planen finns mål för främjande och förebyggande insatser utifrån analys av kartläggningar och utvärderingar från tidigare års arbete.

I de olika kommundelarna finns sammanlagt 13 kommunala förskolor samt två fristående förskolor.

Inskolning

Tillsammans lägger vi grunden för vårt viktiga samarbete mellan hem och förskola.

Inskolningen är en viktig tid för dig, ditt barn och för oss på förskolan. Det kan upplevas som en stor omställning att lämna sitt barn på förskolan efter att ha levt nära varandra.

Förskolans personal vill få tillfälle att lära känna ditt barn och dig som förälder samtidigt som du som vårdnadshavare får en inblick i hur verksamheten fungerar. Gnosjö kommuns förskolor har föräldraaktiv inskolning. Det betyder att du som vårdnadshavare är med under dagen och hjälper ditt barn in i de vardagssituationer som finns på förskolan; måltider, vila, påklädning, blöjbyten, lek med mera.

Det är alltid barnets behov som styr inskolningen. Barn har olika behov och inskolningen kan ta längre eller kortare tid. Du ska finnas tillgänglig under inskolningsperioden ifall ditt barn behöver dig.

Om du har funderingar inför inskolningen kan du ringa eller mejla till förskolan och om du önskar, komma överens om ett besök. Då kan du träffa personalen och ställa de frågor du vill ha svar på. Det är viktigt att ditt barn och du känner trygghet med lärare och pedagoger och med miljön på förskolan.

Om inskolning i förskolan och mötet mellan föräldrar och personal, på Psykologiguiden.se Länk till annan webbplats.

Allmän förskola för 3-5-åringar

Alla barn erbjuds plats i allmän förskola från och med augusti det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan, 15 tim/vecka, är avgiftsfri och följer skolans läsårstider och lovdagar. Tiderna bestäms av respektive rektor i samråd med förskolan.
Allmän förskola pågår under tiden 2022-08-18 till 2022-12-21 samt 2023-01-11 till 2023-06-15.

Lovdagar för barnen:
2022-10-31 - 2022-11-04
2023-02-13 - 2023-02-17
2023-04-11 - 2023-04-14
2023-05-19
2023-06-05 - 2023-06-06.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga

Alla barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare är föräldralediga med yngre syskon eller arbetssökande, erbjuds plats i förskola. Barnen erbjuds en vistelsetid om 15 tim/vecka. Tiderna är samma som allmän förskola och bestäms av respektive rektor i samråd med förskolan.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Administratör
Telefon: 0370-33 11 51

barnomsorg@edu.gnosjo.se