Flicka sitter mot väggen med huvudet i händerna.

Kränkande behandling, diskriminering och mobbning

Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från mobbning och kränkande behandling.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så måste förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om du som förälder känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till pedagogerna på ditt barns förskola och i skolan kan du vända dig till ditt barns lärare eller någon i elevhälsoteamet.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 

Varje förskola och skola upprättar en plan mot diskriminering och kränkande behandling utifrån en kartläggning av verksamheten. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling t.ex. mobbning.

Dessa planer följs upp och revideras årligen. Ingen elev ska behöva vara rädd i skolan. Att elever känner sig trygga och trivs i skolan är en förutsättning för fungerande inlärning. Varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska åtgärdas. Det förebyggande arbetet är en viktig del för att eliminera mobbning.

Vad är kränkande behandling, mobbning, diskriminering och trakasserier?

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet. Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Diskriminering

Diskriminering är när man blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när en kränkande handling har koppling till diskrimineringsgrunderna.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklingschef
Camilla Hansson
Telefon 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se