Trafikregler och säkerhet

Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar med trafiksäkerhet på många olika sätt:
- utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägsnätet
- upphöjningar, avsmalningar och bättre belysning vid övergångsställen och passager

Trafikföreskrifter

Trafikregleringen inom kommunen styrs av de lokala trafikföreskrifterna. Dessa finns publicerade på transportstyrelsens hemsida, där kan du söka efter specifika föreskrifter.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för vissa beslut om lokala trafikföreskrifter. Detta innebär att nämnden kan besluta i frågor som t ex väjningsplikt och förbud att stanna eller parkera.  

Transporttillstånd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tillstånd för tunga, breda och långa transporter på det allmänna vägnätet inom kommunen. Vid transporter som berör mer än en kommun beslutas dessa tillstånd av Trafikverket.

Senast uppdaterad: 2019-01-24

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 60
jan.sandberg@gnosjo.se

Trafikhandläggare
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Antigona Selmani
tel 0370-33 10 46
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se