Trafikregler och säkerhet

Trafikföreskrifter

Trafikregleringen inom kommunen styrs av de lokala trafikföreskrifterna. Dessa finns publicerade på transportstyrelsens hemsida, där kan du söka efter specifika föreskrifter.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för vissa beslut om lokala trafikföreskrifter. Detta innebär att nämnden kan besluta i frågor som t ex väjningsplikt och förbud att stanna eller parkera.  

Transporttillstånd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tillstånd för tunga, breda och långa transporter på det allmänna vägnätet inom kommunen. Vid transporter som berör mer än en kommun beslutas dessa tillstånd av Trafikverket.

Trafiksäkerhet

Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar med trafiksäkerheten i gatumiljön. Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder är belysning vid övergångsställen och passager, farthinder, utbyggnad och förbättringar av gång- och cykelnätet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Trafikhandläggare
Selma Curan
0370-331040

Ingela Hilding
0370-331018

Cornelia Johansson
0370-331046

samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Arbetsledare
Lars Nordén
tel 0370-33 10 75
lars.norden@gnosjo.se