Forum välfärd - folkhälsoarbete

Forum välfärd är en beredning tillsatt av kommunfullmäktige med uppgift att bevaka folkhälsofrågor. Beredningen består av representanter från kommunstyrelsen samt från kommunens övriga nämnder och utskott. Utöver detta ingår representanter från arbetsförmedling, försäkringskassa, kommunens pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor m m.

Vision för beredningen

  • Alla medborgare skall tillförsäkras möjligheten till ett gott och aktivt liv på lika villkor.
  • Ingen ska dö i förtid eller drabbas av ohälsa, sjukdom eller skada som hade kunnat undvikas.
  • För kommande generationer skall hälsoarbetet ges en långsiktig och hållbar utveckling.

Forum välfärds uppgifter

  • Att sprida kunskaper så att människorna kan lära sig sambanden som påverkar hälsan och att själva ta ansvar för detta.
  • Att verka för åtgärder som förebygger vällevnadssjukdomar, olyckor och brottslighet. Det personliga ansvaret tillsammans med Forum Välfärds erfarenheter och kunskaper är en bra kombination i kampen mot vällevnadssjukdomar och skador. Forum Välfärd har med sin samlade kompetens en bra överblick över kommunens hälsoläge.
  • Att samarbeta kring hälsofrågor och stödja hälsoarbete i kommunen. Resurserna i kommunen utnyttjas på ett mer effektivt sätt, vilket är nödvändigt i besparingstider. Befolkningens förtroende för folkhälsoarbetet är viktigt. Därför måste vi ha ett enhetligt budskap.
  • Att vara remissinstans i lokala hälsofrågor. Gruppens breda kompetens kan vara till värdefull hjälp i samhällsplaneringen. Folkhälsoarbetets resultat kan vara svårt att mäta och effekterna av arbetet visar sig först på längre sikt. Det är därför viktigt att det finns en grupp i kommunen som bevakar hälsofrågorna och håller debatten igång samt har en strategi på längre sikt.

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Följande personer är representanter i Forum välfärd:

Kommunstyrelsen
Kristine Hästmark (M), ordförande
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Allmänna utskottet
Anna Heijel,sekreterare
tel 0370-33 10 07
stefan.larsson@gnosjo.se

Barn- och utbildningsutskottet
Maria Nyström
tel 0370-33 11 45

Socialutskottet
Vakant
tel 0370-

Samhällsbyggnadsnämnden
Kennet Josefsson (S)
tel 0370-991 74
kennet.josefsson@gnosjo.se

Primärvården
Annica Park
tel 0370- 69 80 83

Företagshälsan
Inga Lindow
tel 0370-914 40

Landstingets folkhälsoavdelning
Emelie Anderssen
tel 0370-69 79 75

Studieförbunden
Anita Ström
tel 0371-120 88

Pensionärsrådet
Arne Philipsson

Rådet för funktionshinderfrågor
Leif Ekander