Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkerhetsställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning och författningar tillgodoses i vården.

MAS har utifrån detta ansvar att tillse

  • att riktlinjer för hur vården/omvårdnaden skall bedrivas samt rutiner för t ex läkemedelshantering och dokumentation utarbetas.
  • att patientens ges den vård och behandling som läkare ordinerat.
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienten.
  • att rutiner om avvikelser och anmälan om skador (Lex Maria) tas fram.
  • att i övrigt arbetet utförs i enlighet med gällande författningar, direktiv och liknande.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Maritha Josefsson
tel 0370-33 13 43
maritha.josefsson@gnosjo.se