Att söka bistånd och stöd

Lagarna SoL och LSS styr vilka rättigheter du har. Hos socialtjänsten i Gnosjö finns biståndshandläggare som kan hjälpa dig att hitta rätt form av stöd, service och omsorg.

Så här går det till

En ansökan om insats kan göras skriftligt eller muntligt. Blankett för skriftlig ansökan finns att hämta på kommunens hemsida. Det går också bra att ringa till någon av biståndshandläggarna för att få en blankett hemskickad. När ansökan inkommit är målet att en handläggare ska ta kontakt inom tre arbetsdagar, då påbörjas en utredning. Oftast bokas ett hembesök eller möte. Syftet med utredningen är att undersöka om den sökande har rätt till insatsen. Handläggningstiden kan variera pga att olika insatser kräver olika stora utredningar.

Handläggaren arbetar under sekretess. Det betyder att handläggaren inte får prata med utomstående om den sökande eller inhämta information från andra, utan den sökandes tillstånd.

Handläggarna har telefontid måndag- fredag mellan kl 08.30-09.30.

Journalföring

Handläggaren skriver ner information som framkommer under utredningen i en journal. Den sökande har rätt att läsa i journalen och ta del av all information som ligger till grund för ett beslut om insats, både innan och efter att beslutet tagits.

Beslut

När utredningen är klar beslutar handläggaren om insatsen ska beviljas eller inte. Oavsett om svaret blir ja eller nej skickas beslutet till den sökande.

Då beslutet har fattats får du stödet/hjälpen:

Personlig omvårdnad inom tre arbetsdagar.
Serviceinsatser inom 1 - 2 veckor.
LSS-insatser inom högst tre månader.

Överklaga biståndsbeslut

Den sökande har alltid rätt överklaga beslutet och få det omprövat. Tiden man har på sig att överklaga är tre veckor från och med det datum då man fick beslutet. Vid beslut om avslag skickas information om hur man överklagar.

Om du önskar få hjälp med att överklaga kan biståndshandläggaren hjälpa till att formulera skrivelsen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: