Gnosjö kommun logotype

Så kan du som markägare bidra till mer levande vattendrag

Senast uppdaterad 12 juli 2024

Friska vattendrag är livsviktiga för djur och växter, men det finns ett stort behov av åtgärder. Markägare, skogsbrukare och jordbrukare kan med rätt metoder hjälpa till att skapa och bibehålla levande vattendrag som gynnar biologisk mångfald.

Sjöar och vattendrag är hem åt många olika arter. Djur och växter behöver bevaras för att skydda den biologiska mångfalden. Men många arter har det svårt på grund av mänsklig påverkan. De goda nyheterna är att vi är många som kan bidra positivt för att gynna livet i vattendragen.

Här hittar du tips på vad markägare, skogsbrukare eller jordbrukare kan göra för att bidra till bättre vattenmiljöer för fisk, fåglar, djur och växter.

Tips för dig med betesmark

 • Stängsla ett par meter ifrån vattendrag, så att buskar och sly kan växa längs vattnet.
 • Om du vill att djuren ska kunna dricka i vattendraget, gör några lämpliga platser med hård botten tillgängliga, men stängsla av resten av vattendraget.
 • Stödutfodra en bit bort från vattendraget.

Tips för dig med åkermark

 • Håll ett avstånd på tio meter från vattnet när du besprutar eller gödslar.
 • Plöj på ett avstånd av två meter.
 • För att undvika erosion är det en bra idé att slänta av dikeskanterna och låta vegetation växa.
 • Genom att låta en ridå av buskar och träd växa på södersidan av vattendraget kan du dessutom minska risken för att diket växer igen. Det är också bra för vattnet. Det bör vara möjligt att underhållsrensa vattendraget från sediment om det skulle behövas för dräneringens skull.

Tips för vattenvänligare skogsbruk

Övergångszonen mellan skog och vatten kallas för kantzon. Denna skyddar vattnet och är ett slags filter från till exempel tungmetaller i skogen och näringsämnen från jordbruksmark.

En väl planerad kantzon kräver minimalt med skötsel

 • Se till att det finns olika trädslag i kantzonen, med olika ålder på träden.
 • Livet i vattnet mår bra av död ved, så låt nedfallna grenar och träd ligga kvar i vattnet trots att det kan se ”skräpigt” ut.
 • Ta hänsyn för miljön vid dikesröjning. Rensa bara partier som är i behov av det och börja rensningen uppifrån så att sediment tas om hand i nedströms orensade sträckor.
 • Förebygg körskador. Undvik blöta partier om det går. Kör inte i kantzoner mot vattendrag. Tjälad eller risad mark ger bra skydd mot körskador.

Återställa vattendrag för gladare fiskar

På vattenytan.se hittar du också tips om praktisk fiskevård i vattendrag, bland annat möjligheten att återskapa vattendrag för att skapa fria vandringsvägar som gynnar fiskarna. Målsättningen med webbplatsen är att ge förslag och inspiration till arbetet i fiskevårdsområden och att ge information om hänsyn vid vatten till skogsägare och lantbrukare. Länsstyrelsen i Jönköpings län är ansvarig för innehållet på vattenytan.se.

En gädda under vattenytan.