Gnosjö kommun logotype

Nytt planförslag för Lassabo industriområde

Senast uppdaterad 27 september 2023

Nu finns ett nytt planförslag på hur vi kan utveckla Lassabo industriområde i Hillerstorp. Detaljplanen för Österskog 1:24 är ute på samråd, välkommen att tycka till om förslaget.

Ett förslag till detaljplan för Österskog 1:24 är upprättat i augusti 2022. Det finns utställt för samråd under tiden 19 juni till 30 juli 2023.

Samrådsmöte 27 juni

Samrådsmötet kommer att hållas i Hillecenter den 27 juni klockan 18:00.

Syftet med planen är att anordna attraktiv industrimark för att erbjuda företag yta att etablera och utvecklas på. Då stora delar av den mark som är planlagd för industri idag är bebyggd finns ett behov av att planlägga ny industrimark för att erbjuda företagen möjlighet att expandera i området. Samtidigt finns det idag en allt större önskan för nya företag att etablera sig i kommunen. Ett nytt industriområde skulle därför hjälpa såväl befintliga som nya företag att etablera sig och utvecklas i kommunen.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planhandlingarna består av planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och plankarta med bestämmelser.

Du hittar planhandlingar på sidan "Pågående detaljplaner".

Tyck till om förslaget senast 30 juli

Synpunkter på förslaget framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden:

335 80 Gnosjö eller via mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Senast den 30 juli 2023 ska synpunkterna ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Elias Bengtsson:

0370-33 10 69
elias.bengtsson@gnosjo.se