1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype

Du kan lämna synpunkter på ny avfallsplan

Senast uppdaterad 23 maj 2023

Vi och våra grannkommuner har tillsammans med SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö, tagit fram ett förslag till ny avfallsplan. Den finns digitalt och på plats i kommunhuset från 15 maj till 21 juni.

Varje kommun är enligt lag skyldig att upprätta en avfallsplan som antas av kommunfullmäktige enligt Miljöbalken SFS 1998:808. Tillsammans med de kommunala avfallsföreskrifterna utgör avfallsplanen den renhållningsordning som beskriver regler och strategiska planer för hantering av hushållens avfall.

En avfallsplan är ett viktigt verktyg för kommunerna och SÅM i arbetet att utveckla hanteringen av avfall mot ett hållbart samhälle i enlighet med nationella, regionala och lokala miljömål.

Ta del av utställningen

Mellan den 15 maj och 21 juni 2023 finns förslaget till avfallsplan 2023-2030 utställt digitalt och på kommunhusen i respektive kommun och på SÅM:s kontor i Skillingaryd.

Du kan läsa planförslaget här:

Lämna synpunkter senast 21 juni

Under utställningsperioden finns möjlighet att lämna synpunkter på planen via e-post eller telefon till SÅM:

avfallsplan@samiljo.se

010-414 47 00

Det går också bra att lämna synpunkter skriftligt på papper till receptionen på kommunhuset och på SÅM:s kontor i Skillingaryd. Synpunkter på förslaget ska ha kommit in senast den 21 juni 2023.

För frågor om utställningen, kontakta SÅM:

kontakt@samiljo.se

010-414 47 00

Nuläge, miljökonsekvens och mål

I avfallsplan 2023-2030 återfinns sex målområden med målsättningar, strategier för målarbetet och förslag på aktiviteter. Här återfinns även styrmedel för att uppnå målen samt ett avsnitt om hur målarbetet ska följas upp under planperioden.

I Bilagor avfallsplan 2023-2030 återfinns bland annat en nulägesbeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning inför framtagningen av avfallsplan 2023-2030, en analys av hur avfallshanteringen kan komma att utvecklas och dataunderlag med mera. Här finns även en uppföljning av avfallsplan 2018-2022.

I dokumentet återfinns utgångsläget för målen, de mätmetoder som används samt hur uppföljningen under planperioden kommer att ske.