Gnosjö kommun logotype
En polis och en kvinna skriver under ett papper.

Medborgarlöftet mellan polis och kommun förnyas

Senast uppdaterad 31 oktober 2023

Den 21 april förband sig kommunen och polisen att se till att medborgarna ska kunna vara fortsatt trygga.

Lokalpolisområdeschef Anders Sund och kommunalråd Kristine Hästmark skrev på medborgarlöftet för att gemensamt kunna öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vad är ett medborgarlöfte?

Forskning visar att god samverkan mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till positiva effekter på upplevd trygghet, och kan också leda till minskad brottslighet. Medborgarlöftet är ett viktigt redskap i brottsförebyggande arbete. Just nu pågår enkätundersökning för att mäta den upplevda tryggheten i vår kommun. Trygghetsmätningar görs för att identifiera vilka problem som medborgarna upplever.

Även om trygghet är en subjektiv upplevelse, så är den alltså mätbar. BRÅ:s nationella och polisens och kommunens lokala trygghetsundersökningar ställer årligen frågor som:

  • Har du varit utsatt för brott under det senaste året?
  • Känner du oro för att utsättas för brott?
  • Känner du dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna?

Det är viktigt att mätningarna utförs med kontinuitet. Resultat och åtgärder behöver följas upp. På så vis går det att se förändringar och bedöma vilka åtgärder som fungerar och vad som mer behöver förändras.

Det uppdaterade medborgarlöftet 2023

Gnosjö kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. För att öka tryggheten vill vi genom gemensamma lägesbilder öka närvaron på aktuella platser.

Detta gör vi genom att:

  • Fortsätta med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet, EST genom framtagande av återkommande gemensamma lägesbilder.
  • Utefter den aktuella gemensamma lägesbilden genomför kommunen och polisen trygghetsrundor och är synlig och närvarande på aktuella platser så kallade hot spots i kommunen.
  • Genomföra olika aktiviteter och åtgärder riktat mot narkotikabrottslighet, våldsbrott, skadegörelser och trafikbrott.

 Fokusområden

  • Öka tryggheten genom närvaro, synlighet och kommunikation.
  • Narkotikabrottslighet med fokus på ungdomar
  • Trafiksäkerhet

Effekt

Det övergripandet målet är att förebygga brott och öka tryggheten bland kommuninvånarna i Gnosjö kommun. Den gemensamma återkommande lägesbilden leder till att kommunens och polisens arbete kan riktas till de problem, platser och tidpunkter som för tillfället är mest aktuellt. Det leder till att brott beivras och förebyggs vilket bidrar till en ökad trygghet för kommunens invånare.

Bakgrund

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Med utgångspunkt från existerande samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis skapas medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.

Gnosjö kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter de gemensamma lokala lägesbilderna, medarbetardialoger, medborgardialoger, tips från kommunens invånare samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst skapat detta medborgarlöfte.

Ett antal områden har identifierats där narkotikabrottsligheten är ett av dessa och där fokus bör vara att upptäcka yngre personer som riskerar att hamna i ett missbruk.

Trafiksäkerhetsarbetet är viktigt för att skapa en tryggare och säkrare miljö. I medborgardialogerna framkommer önskemål om mer trafikkontroller främst i syfte att dämpa höga hastigheter.

Att arbeta för att förebygga olika typer av brottslighet som till exempel våldsbrott, skadegörelser, stölder eller inbrott och bedrägerier är angeläget att prioritera.

Uppföljning

Uppföljning ska ske och kan följas på polisens webbplats, polisen.se.