Receptfria läkemedel

Det finns idag möjlighet för detaljhandeln att sälja vissa receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel. För att få sälja dessa krävs dock en anmälan till Läkemedelsverket.

Att läkemedel är receptfria betyder inte att de är helt ofarliga och fria från biverkningar. Om läkemedel används eller hanteras på fel sätt finns det en risk för att det kan leda till skada.

Därför finns det en uppsättning regler i form av lag, förordning och föreskrifter som reglerar försäljningen. Syftet med reglerna är att upprätthålla en god kvalitet och säkerhet för kunden.

Tillsyn och kontroll
Det är läkemedelsverket som har det övergripande ansvaret för tillsyn och för de eventuella sanktioner. Kommunerna i landet har fått ansvar för den lokala kontrollen och att regelverket kring den receptfria handeln följs.

Anmälan
Du kan anmäla försäljning av receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats.

Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet, till exempel förändrade kontaktuppgifter eller om du vill upphöra med försäljningen av receptfria läkemedel. Om det gäller ägarbyte måste den gamla ägaren först göra en avanmälan och därefter måste den nya ägaren göra en egen anmälan om försäljning.

Avgifter
Kommunen har tillsammans med Läkemedelsverket tillsynsansvar över att lagen följs och skall upplysa om gällande regler och har möjlighet att ingripa med förelägganden och förbud vid överträdelser. Gnosjö Kommun ajourhåller ett register över de försäljningsställen som säljer tobak. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför årliga tillsynsbesök i butiker som är registrerade för försäljning av vissa receptfria läkemedel. För tillsynen tas en fast årlig avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Läkemedelsverket tar ut en årlig tillsynsavgift per försäljningsställe. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Egenkontroll
Innan du kan påbörja försäljningen måste du utforma ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.

I Läkemedelsverkets föreskrifter § 17 står det mer om vad ett egenkontrollprogram ska innehålla (pdf).

Inköp
Du måste själv kontrollera att din leverantör har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel och att leveranserna sker på ett säkert sätt. För att garantera att leveransen kan spåras måste du som försäljare dokumentera alla inköp av läkemedel.

Exponering och förvaring
Du måste ha en väl synlig skylt i anslutning till försäljningshyllan som anger att det finns receptfria läkemedel. De läkemedel som inte förvaras inlåsta måste hållas under direkt uppsyn av personal. Receptfira läkemedel måste förvaras åtskilda från andra produkter.

18-årsgräns
Som säljare måste du kontrollera att kunden är 18 år vid all försäljning av receptfria läkemedel. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll samt en väl synlig skylt om 18-årsgränsen. Även vid distanshandel krävs en legitimationskontroll. Det räcker inte med att kunden själv intygar sin ålder. Även på webben krävs en tydlig information om åldersgränsen. Du får inte sälja nikotinläkemedel om du misstänker langning, det vill säga att det kommer att överlämnas till någon som är under 18 år gammal.

Reklamationer
Du är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ditt sortiment, även om du inte har sålt den aktuella förpackningen.

Hållbarhet
Du som säljare måste räkna med den tid det uppskattningsvis tar att förbruka ett läkemedelspaket. Du kan alltså inte sälja förpackningar med kort bäst-före-datum utan måste returnera dessa till leverantören. Läkemedelsverket rekommenderar att en minsta förbrukningstid bör vara 3 månader, men gärna 6 månader, för att garantera säkerhet och kvalitet.

Du får inte ge råd
Du bör inte ge råd eller rekommendationer om receptfria läkemedel, utan bör i så fall hänvisa till farmaceutisk rådgivning, till exempel ett apotek.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: