Livsmedel

Anmälan av registrering
Du ska anmäla om att registrera din livsmedelverksamhet hos samhällsbyggnadsförvaltningen innan du startar en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet. Verksamheten får påbörjas 10 arbetsdagar (dvs ca 2 veckor) efter att anmälan har inkommit till kommunen om inte annat meddelats. Om verksamheten startar utan att den har anmälts till kommunen tas en sanktionsavgift ut. Läs mer under rubriken Sanktionsavgift.

Övertagande eller flytt av verksamhet
En livsmedelsanläggning definieras av bland annat den plats där företagare bedriver sin verksamhet. Vid förändringar av plats, ägande av verksamheten samt förändringar i verksamheten ska detta meddelas kommunen och ny anmälan genomföras. Tidigare innehavares registrering av verksamheten gäller inte den nya ägaren. Om dessa förändringar inte anmäls till kommunen eller om ett godkännande inte har skickats ut tas en sanktionsavgift ut. Läs mer under rubriken Sanktionsavgift.

Anmälan av dricksvattenanläggning
Den som förser andra med dricksvatten ansvarar för att vattnet är av god kvalitet. Dricksvattenföreskrifterna gäller för anläggningar som i genomsnitt erbjuder minst 10 m3 dricksvatten per dygn eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten. Dessa vattenanläggningar är anmälningspliktiga till kommunen.

Dricksvatten som erbjuds eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek. Detta gäller vatten samt is inom verksamheten. Livsmedelsverksamheter som inte använder kommunalt vatten har ansvar att säkerhetsställa att dricksvattnets kvalitet är av god kvalitet. Därav ska vattenverket registreras separat. Vattenverk registreras som ett eget ärende och blir därför eget objekt för tillsyn. Varje tillsynsobjekt har en egen avgift för tillsyn. Registrering av vattenverksamhet görs via blanketten Ny eller omregistrering av vattenverk.

Sanktionsavgift
Kontrollmyndigheter är skyldiga att besluta om och ta ut sanktionsavgifter i vissa angivna fall. Se 30 a § livsmedelslagen (2006:804) och 39 c-e §§ livsmedelsförordningen (2006:813).

Om en verksamhet startar utan att vara registrerade hos samhällsbyggnadsförvaltningen kommer en sanktionsavgift motsvara en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000kr och högst 75 000kr, utfärdas. Om verksamheten inte meddelar att en ny fysisk eller juridisk person har övertagit verksamheten utfärdas sanktionsavgift på en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500kr och högst 40 000kr. Sanktionsavgift för landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgifter ska inte ta i hänsyn till varför överträdelse uppstod (avsikt, oaktsamhet eller genom olyckshändelse) eller om överträdelse kan anses som mindre allvarlig eller ringa. Sanktionsavgiften kan enligt 30 b § livsmedelslagen (2006:804) vid enstaka fall prövas för att bedöma om sanktionsavgiften ej ska utfärdas.

Avgift för registrering samt för tillsyn
En avgift på en timme tas ut vid registrering av verksamheten. Avgiften för registrering utgår ifrån kommunens timtaxa. Vid registrering av verksamheten görs en riskklassning av verksamheten beroende på den informationen som inkommit via anmälan. Riskklassningen utgår bland annat ifrån vilka livsmedel som kommer behandlas samt hur stor verksamheten är, dvs hur stor risk att fler kan råka ut för risker vid felhantering. Riskklassningen utgår ifrån Livsmedelsverkets modul om riskklassning som räknar ut riskklassningen samt tillsynstimmarna. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utifrån riskklassningen och tillsynstimmarna för verksamheten bedöms årsavgiften efter kommunens timtaxa. Läs mer om kommunens timtaxa nedan.

Timtaxa för tillsyn
Timtaxan talar om olika kostnader för olika moment inom anmälan och tillsyn. Vid registrering av en ny verksamhet tas en timmes taxa ut för registreringen. Denna avgift bekostar tiden för inläsning om ärendet, kontakter till verksamhet, samråd mellan handläggare och liknande. Efter att en rasklassificering har gjorts för verksamheten skickas kommunicering om årsavgiften ut. Årsavgiften bekostar tiden för förarbete av kontroller, själva kontrollerna och efterarbete.

Vid brister som innebär att en extra offentlig kontroll har utförts tillkommer extra avgift för dessa tillfällen. Kontrolltiden avrundas till varje påbörjad halvtimme. Denna avgift bekostar förarbete, utförande av kontroll samt efterarbete. Fakturering för extra offentliga kontroller sker separat.

Du kan hitta Gnosjö kommuns taxa här

Ansökan om Tobak- och serveringstillstånd
Ansökan om tobak- och/eller serveringstillstånd görs via blanketterna Ansökan för tobak- och serveringstillstånd.

Ansökan ska skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnosjö kommun.

Anmälan om receptfria läkemedel
Alla verksamheter som har försäljning av receptfria läkemedel måste anmäla detta till Läkemedelsverket. Mer information om anmälan finns på Läkemedelsverks hemsida, Receptfri handel utanför apotek | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: