Försäljning av tobak

Från och med den 1 juli 2019 gäller ny lag om tobak och liknande produkter. Du som har anmält försäljning av tobak idag, eller senast 30 juni 2019, får fortsätta att sälja fram till 1 november 2019. Har du ansökt om tillstånd innan 1 november 2019 får verksamheten fortsätta tills du fått ett beslut.

Ansökan om tillstånd och egenkontroll

För att sälja tobak måste du ansöka om tillstånd (PDF) Pdf, 230.7 kB, öppnas i nytt fönster. innan försäljningen påbörjas. Ansökan ska lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnosjö kommun. För handläggning av ansökan tar Gnosjö kommun ut en prövningsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige.

Förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyte, organisationsnummer eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta sälja.

Du som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram (PDF) Pdf, 187.9 kB, öppnas i nytt fönster. som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa lagar och regler gällande handel med tobak. Egenkontrollprogrammet ska fungera som stöd för dig själv och din personal. Egenkontrollprogrammet ska bifogas med ansökan om tillstånd.

Definition av tobak

Tobaksvaror utgör alla varor som helt eller delvis är tillverkade av tobak. Hit räknas således cigaretter, cigarrer/cigariller, pip-eller rulltobak, e-cigaretter, snus och portionstobak, råtobak , blunts innehållande tobak och tobak till vattenpipa.

Tobaksbruket är fortfarande vårt största enskilda folkhälsoproblem och därför finns i Sverige ett regelverk med uttalat syfte att minska exponering och skador av tobak. Det är också en av de största orsakerna till skillnader i hälsa mellan olika grupper. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att minska tobakens skadeverkningar.   

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande.

Ansvar

Vid tobaksförsäljning skall tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt överlämna till någon som inte har fyllt 18 år.
Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen så att reglerna efterlevs. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Det är butiksinnehavaren som ansvarar för att försäljningsreglerna tillämpas på rätt sätt och är skyldig att hålla sig informerad om dem.   

Exponering och marknadsföring
Du får inte ha någon marknadsföring som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.

Det är inte heller tillåtet med påträngande exponering som att ha stora affischer och paketpriserbjudande som dominerande inslag i miljö.

Felaktiga varor och priser
Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som är omärkta eller felaktigt märkta. Märkning ska vara bl.a. med två varningstexter på svenska. Förpackningar ska också ha innehållsdeklaration. Du får inte sälja brutna förpackningar eller lösa cigaretter.

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspris. Du får inte sälja lösa cigaretter.

 

Kommunens tillsyn

Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvar över att lagen följs och skall upplysa om gällande regler och har möjlighet att ingripa med förelägganden och förbud vid överträdelser.
Gnosjö Kommun ajourhåller ett register över de försäljningsställen som säljer tobak. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför årliga tillsynsbesök i butiker där tobak säljs för att kontrollera att tobakslagens bestämmelser efterlevs. För tillsynen tas en fast årlig avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Detta händer om du bryter mot lagen

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § Tobakslagen kan dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon växel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Handläggare

Emil Johansson
Telefon direkt 0370-37 70 58
E-post: emil.johansson2@varnamo.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
Telefon kontaktcenter
0370-37 70 00

Blanketter

Ansökan tobaksförsäljning Pdf, 230.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Egenkontrollprogram tobak Pdf, 187.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om försäljning av Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster.
tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om ändring Pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsplan Pdf, 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphörande av tobaksförsäljning Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.

Egenkontrollprogram tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 330.1 kB, öppnas i nytt fönster.