Uppdrag Granskning i SVT granskar ett av våra LSS-boenden

Den 5 februari visas Uppdrag Granskning som har tittat närmre på situationen för en boende på ett av våra LSS-boenden. Detta berättades det om i lokal media i juni 2019.

För att ta del av bakgrund i ärendet kan du klicka härlänk till annan webbplats

Ett område som lyfts rör besök hos brukaren av anhöriga. Det krävs extremt noggranna förberedelser inför besök enligt brukarens önskemål och bästa. Besök ska först förankras hos verksamhetschef och planeras noggrant därefter, då brukaren behöver tydlig struktur i sin vardag. Vår bild är att vi alltid haft god dialog och kontakt med nära anhöriga. Vi ser positivt på att anhöriga besöker brukaren.

Ett annat område som lyfts i programmet rör hur boendet hanterar låsning av dörr till brukarens rum. Vi låser åt honom väldigt sällan och bara då brukaren samtycker/önskar det. Brukarens önskemål om att vi låser åt honom har minskat, och målet är det behovet helt ska upphöra. Det finns alltid personal i närheten som genast kan låsa upp dörren när brukaren vill det. Vi har känt oss tveksamma till att låsa dörren varför ansvarig chef haft kontakt med IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att få råd och stöd i den här frågan. Vi har även lutat oss mot Socialstyrelsens skrivning om skyddsåtgärder och gjort bedömningen att vi följer det:

  • Den enskilde ska samtycka till åtgärden
  • Syftet med åtgärden ska vara att skydda, stöda, hjälpa eller aktivera den enskilde. Syftet med åtgärden får alltså inte vara att kompensera för brister i verksamheten, som till exempel brister i bemanningen, personalens kompetens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga

IVO har gjort tillsyn flera gånger av LSS-boendet. Efter den senaste inspektionen, i mars 2019, skrev IVO i sitt beslut att de inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO gjorde bedömningen att brukaren erbjuds insatser med god kvalitet och att brukaren uppnår goda levnadsvillkor i enlighet med 6 och 7 §§ LSS i de delar som tillsynen omfattade. Vi arbetar för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt och vi ser gärna att det görs ny tillsyn. Har IVO synpunkter på verksamheten är vi måna om att rätta till det som är fel.

För presskontakt ring 0370-33 10 00 eller maila kommunikation@gnosjo.se


Senast uppdaterad: 2020-02-07