Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 26/3-2020 kl. 18.30

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde torsdagen den 26 mars 2020 i Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl 18.30 för att behandla följande ärenden:

Ärende

 1. Val av justerare samt dag för justering. Godkännande av föredragningslistan.
 2. Information om kommunens förberedelser inför befarat pandemiutbrott. Information av Stefan Larsson
 3. Redovisning av arbetet med värdegrund och värdighetsgarantier inom särskilt boende.
 4. Revisionsgranskning: Granskning av LSS-utjämning.
 5. Tjänst som fastighetsansvarig.
 6. Gnosjö kommun mål- och resultatstyming
 7. Revidering av stadgar för kommunens arkitekturpris.
 8. Revidering av stadgar för kommunens ungdomsledarstipendium.
 9. Revidering av stadgar för kommunens kulturstipendium.
 10. Revidering av stadgar för kommunens miljövårdsstipendium.
 11. Detaljplan för del av fastigheten Nissafors 1:155, etapp 2.
 12. Årlig bedömning om hur kommunen uppfyllt sin tillsynsplikt över Fastighets AB Järnbäraren avseende 2019.
 13. Beredskap inom räddningsnämndens deltidsorganisation.
 14. Interpellation ang bostadsförsörjningen i Gnosjö kommun.
 15. Medborgarförslag om utbyggnad av Järnlyftet i Gnosjö.
 16. Delgivning, protokoll från SÅM förbundsdirektion.
 17. Delgivning.

  Johan Malm ordförande
  Christian Bagan kommunsekreterare

Vi rekommenderar er som vill ta del av kommunfullmäktiges sammanträde att i första hand titta på vår webbsändning:

Webbsändning av kommunfullmäktige sammanträde den 26 mars 18:30

Senast uppdaterad: 2020-03-20