Kommunfullmäktiges sammanträde 25/4-2019

Torsdagen den 25 april 2019, kl 18.30, kommunhuset, Gnosjö.

 • Förskoleplatser.
 • Medborgarförslag: Utökning av morgonsimmet i Töllstorpshallen.
 • Riktlinjer för komponentavskrivning.
 • Val av ombud och ersättare till Kommuninvest föreningsstämma 2019 – 2022.
 • Uppföljning av intern kontroll 2018, kommunsammanställning.
 • Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner.
 • Entledigande från uppdrag - Lövensköldska fonden.
 • Årsredovisning för Kulturarv Marieholm ekonomisk förening 2018.
 • Kommunstyrelsens redovisning av ännu ej färdigberedda motioner, april 2019.
 • Uppskov bokslut 2018.
 • Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2018 med revisionsberättelse.
 • Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
 • Interpellation angående personaltätheten på särskilda boenden.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid sammanträdet.

Gnosjö kommun direktsänder kommunfullmäktiges sammanträde: Klicka här för att komma till webbsändningen. Några dagar efter mötet kan du också se sändningen i efterhand.


Johan Malm

Stefan Larsson

Ordförande

Sekreterare

Senast uppdaterad: