Ny detaljplan Lid 1:17 (Laserstans)

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Lid 1:17 m.fl. (Laserstans) i Gnosjö kommun, upprättat 2017-04-03 finns utställt för granskning under tiden 17 maj – 2 juni

Kommunen har beslutat att låta detaljplanen gå ut på granskning en andra gång då byggrätten inom planområdet har ökat till följd av att prickmark tagits bort.

Syftet med detaljplanen är att ändra en del av gällande plan och att gällande plan utvidgas österut för att kunna bygga ut parkeringsplatser samt att öka den tillåtna byggnadshöjden.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Länk till granskningshandlingarna.

Handlingarna finns även utställda på kommunhuset i Gnosjö.

Ytterligare upplysningar lämnas av planarkitekt Emelie Alsén, telefon 0370-33 10 69.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö, eller via mail till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Senast den 2 juni 2017 ska synpunkterna ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

GNOSJÖ KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad: 2017-05-18