Inbjudan till samråd 14 december

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder härmed till samråd angående förslag till detaljplan för fastigheten Gårö 1:35 m.fl. (Strömgatan) i Gnosjö kommun.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga ut befintlig bebyggelse inom fastigheten. Byggnadshöjden ökar från 5 till 7 meter.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

SAMRÅDSMÖTE

Ni inbjuds till ett samrådsmöte för information och diskussion angående rubricerad detaljplan.

Vi vill gärna veta hur många som kommer på samrådsmötet och ber er därför att kontakta planarkitekt Emelie Alsén på telefon 0370-33 10 69 eller mail emelie.alsen@gnosjo.se för anmälan till mötet.

Om ni inte kan närvara vid mötet och har synpunkter på förslaget så ber vi er att skicka in dessa till Samhällsbyggnadsnämnden under adress Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö eller samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se. Senast den 9 januari 2018 vill vi ha era synpunkter på förslaget.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset
Tid: Torsdagen den 14 december 2017 klockan 18.00

Om du önskar ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta planarkitekt Emelie Alsén, telefon 0370-33 10 69, emelie.alsen@gnosjo.se

GNOSJÖ KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Senast uppdaterad: 2017-12-08